Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Popis szlachty lidzkiej 1765 rokuRoku tysiąc siedemset sześdziesiąt piątego miesiąca nowembra siódmego dnia
Na Rokach Swiętomichalskich w mieście Jego Królewskiej mości Lidzie in solito judiciorum loco porządkiem Prawa pospolitego sądzących się przed nami Janem Stanisławem Kamieńskim Prezyduiącym, Józefem Adamem Borzymowskim, Antonim Skinderem sędziami, Dominikiem Alexandrowiczem pisarzem. Urzędnikami Ziemskiemi Powiatu Lidz. Comparendo persoliter u Sądu Patron JmPan Jerzy Adamowicz Regent Ziemski Lidzki opowiadał prezentował y do Akt podał popis Generalny Przeswietnego Powiatu Lidz. który podaiąc do Akt prodił nas Sądu aby pomieniony popis ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą był do Ksiąg Ziemskich Lidzkich spraw wieczystych przyięty y wpisany, iakoż my Sąd ony przyiąwszy w Xięgi wpisać pozwolili którego tenor de verbo ad verbum segnitur etsque na dniu trzydziestym miesiąca Septembra Roku tysiąc siedmset szesdziesiąt piątego, JO.O: JWW WJmPP Senatorów Dygnitarzow, Urzędnikow Ziemskich Grodzkich, Rycerstwa Szlachty y Obywatelow Przeswietnego Powiatu Lidzkiego na Fundamencie tak dawnieyszych iakoż y teraznieyszey Seymu Convocationis Roku tysiąc siedemset szesdziesiąt czwartego zaszłey Konstytucyi za Panowania Nayiasnieyszego Króla Jegomości Stanisława Augusta Pana naszego miłosciwego w Polach między Dzierżawą nazwaną Gornie a miastem Jkmości Lidą sposobem Rycerskim przezemnie Franciszka Antoniego Alexandrowicza generalnego Powiatu Lidzkiego Chorążego Starostę Konawskiego czyniony spisany y do podpisu wielmożnym ImPanom Kazimierzowi Narbuttowi Powiatu Lidz. y dalszym urzędnikom ex mente teyże Konfederacyi Nowelle legis podany Sevies JO JW JmPanow Senatorow Dygnitarzow Urzędnikow Lidz. Grodzkich Rycerstwa Szlachty y Obywatelow Przeswietnego Powiatu Lidz. JW JmPan Jan Judycki Kasztelan minski, JO Xiążę Stanisław Radziwiłł Podkomorzy W. Xwa Litewskiego, WjmPan Kazimierz Narbutt Marszałek Powiatu Lidz. Starosta miżewicki ?, WjmPan Antoni Jodko Podkomorzy Powiatu Lidz. Starosta Dziewieniski, WjmPan Ignacy de Campo Scipion Sądowy Powiatu Lidz. Starosta Generał Maior woysk W.Xwa Litewskiego, WjmPan Franciszek Alexandrowicz Generalny Powiatu Lidz. Chorąży Starosta Koniawski, WjmPan Mateusz Marcinkiewicz Sędzia Ziemski PowiatuLidz. y Prezydent, WjmPan Jan Stanisław Rola Kamieński Sędzia, WJmPan Józef Borzymowski Sędzia Ziemski, WJPan Antoni Skinder Sędzia Ziemski Starosta Uholnicki, WJPan Franciszek Godebski Woyski y Podstarości Powiatu Lidz. WjmPan Józef Narbutt Stolnik Powiatu Lidz. WjmPan Tadeusz Narbut Podstoli Powiatu Lidz., WjmPan Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski Regimentarz Woysk W. Xwa Lit. Partii Litewskiej, Porucznik Petyhorski, JP Kazimierz Stypałkowski Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WJmPan Józef Hauryłkiewicz Skarbnik y Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WjmPan Benedykt Kamieński Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WjmPan Samuel z Kostrowia Kostrowicki Łowczy y Pisarz Grodzki Powiatu Lidzkiego y teraznieyszego Sądzącego się Trybunału Gł. W. Xwa Lit. vicemarszałek es vi ? funkcyi swoiey niebył prezens, WjmPan Ignacy Narbutt Podczaszy Powiatu Lidzkiego za Ordynansem Przeswietney Komissyi Woyskowey na Komendzie w Nieswiżu znaydował się, WjmPan Jan Olszewski Czesnik Powiatu Lidz., WjmPan Andzey Ryłło Horodniczy Powiatu Lidzkiego, WjmPan Michał Broniewski Miecznik Powiatu Lidz., WjmPan Józef Dłuski Koniuszy Powiatu Lidz., WjmPan Leon Jakimowicz Oboźny Powiatu Lidz., WjmPan Józef Białopiotrowicz Strażnik Powiatu Lidz., WjmPan Augustyn Szemioth Krayczy Powiatu Lidz., WjmPan Alexander Hurynowicz Mostowniczy Powiatu Lidzkiego, WJPan Jakub Bykowski ...czaszy Powatu Lidz., WjmPan Jakub Tubielewicz Budowniczy Powiatu Lidz., Paraffia Lidzka pod Rotmistrzowstwem WjmPana Józefa Narbutta Stolnika Powiatu Lidz., WjmPan Dominik Narbutt marszałkowicz Powiatu Lidz., WjmPan Adam Ginett Skarbnik Grodzieński, JP Mikołay Olszewski woyskowicz Lidzki, JPan Ignacy Myślicki Starosta Bartoszyski, JmPan Michał Narbutt Podkomorzyc Lidzki, JmPan Piotr Narbutt Podkomorzyc Lidzki, JmPan Józef Jodko Komornik, JmPan Jakub Towgin, JPan Jan Towgin, JmPan Jakub Jodko, JmPan Jakub Hryncewicz, JmPan Kazimierz Jodko, JPan Jakub Jodko Daniewicz, JPan Józef Jodko Pawłowicz, JmPan Michał Jodko mierniczy, JPan Michał Jodko, JPan Michał Ostrouch, JPan Benedykt Jodko, JPan Szymon Mickiewicz, JPan Benedykt Jodko, JPan Maciey Jodko, JPan Jan Rouba, JPan Maciey Kołomycki, JPan Maciey Mizgier, JPan Adam Kwinta Krayczyc Bracławski, JPan Franciszek Nowicki, JPan Maciey Dowgird, JPan Nikodem Hryncewicz, JPan Michał Kolesiński, JPan Józef Kolesiński, JPan Michał Jodko, JPani Jamontowa wdowa, Jpani Misiewiczowa?, JPani Stefanowa Jodkowa, JPan Tadeusz Kolesiński, JPan Giedeon Tarnawski, JPan Marcin Zachwatowicz, JPan Marcin Kolesiński, JPan Stanisław Kolesiński, JPan Michał Chrul, JPan Leon Chrul, JP Michał Ostrouch, JPan Józef Jodko, JPan Jan Rudziecki, JPani Ostrouchowa wdowa, JPanstwo Jodkowie Józef y Władysław, JPan Maciey Fietkiewicz, JPan Ignacy Karczewski, Jpan Józef Jodko, JPan Maciey Okołow, JPan Gieysztor, JPan Stefan Bohdziewicz, JPan Józef Tubielewicz, JPan Antoni Krupowicz, JPan Bartłomiey Nowicki, JPan Misiewicz, JPan Gaściewicz, JPan Mosiewicz, JPan Tarnawski, JPan Kukliński, JPan Adamowicz, JPan Jan Byliński, JPan Apolinary Adamowicz, JPan Jerzy Kolesiński, JPan Maciey Prokopowicz, JPan Karol Bogatko, JPan Józef Bogatko, JPan Dyonizy Bogatko, JPan Michał Adamowicz, JPan Bartłomiey Adamowicz, JPan Stanisław Bołtuć, JPan Antoni Bołtuć, JPan Stanisław Bołtuć, JPan Józef Bołtuć, JPan Franciszek Bołtuć,, JPan Andrzey Bienkiewicz, JPan Dawgird, JPan Dominik Imbra, JPan Franciszek Imbra, JPan Koczan, JPan Franciszek Rutski, JPan Jan Rutski, JPan Leon Kolesiński, JPan Jan Kolesiński, JPan Klemens Kolesiński, JPan Krupowicz, JPan Franciszek Ropeyko, JPan Józef Błażewicz, JPan Józef Chrul, JPan Jerzy Adamowicz, JPan Michał Kołyszko, JPan Maciey Kołyszko, JPan Franciszek Cierpicki, JPan Tadeusz Kulesza Rotmistrz Połocki, JPan Jerzy Kulesza, JPan Piotr Kulesza, JPan Józef Kulesza Komornik, JPan Dominik Woyniłowicz, JPan Jakub Woyniłowicz, JPan Andrzey Sawicz, JPan Antoni Chrul, JPan Eliasz Chrul, JPan Michał Chrul, JPan Bartłomiey Zaleski, JPan Michał Pacewicz, JPan Marcin Pacewicz, JPan Józef Jodko, JPan Zawisza, JPan Jerzy Wismont, JPan Piotr Wismont, JPan Kazimierz Wismont, Dombrowna cum attinentiis JW=JX Biskupa Wileńskiego z których to Dóbr Poczty Stawione były, Jwielmożny JPan Józef Sołohub Woiewoda Witebski Pocztowin numero czterech stawił, JPan Łukasz Kamieński Miecznik Starodubowski, JPan Dubowicki, z tey Paraffii było koni sto szesnaście.
Parafia Białohrudzka podług Taryfy Powiatowey ex ordine Pisana Rotmistrz WJPan Andrzey Zaleski, WJPan Jerzy Frąckiewicz Sędzic Oszmiański, JPan Antoni Tukałło Woyski Parnawski, JPan Ignacy Swiderski, JPan Eliasz Żołkowski, JPan Franciszek Jocz Dyspozytor Tarnawszczyzny JOXcia Jmości Podkomorzego W.Xwa Lit., JPan Józef Wilkaniec Komornik Lidz., JPan Joachim Wilkaniec, JPan Jan Tomkiewicz, JPan Karol Dmuchowski, JPan Stanisław Budrewicz Dyspozytor Lebiocki, JPan Piotr Chwat, JPan Kazimierz Ciufiay, JPan Michał Nagrocki, JPan Stanisław Krupowicz, JPan Maciey Tarlecki, JPan Franciszek Żydowicz, JPan Piotr Tukałło z tey Paraffii było koni osmnascie.
Paraffia Jelneńska Rotmistrz WJPan Ignacy Soroko, WJPan Jan Nowicki Podstoli Wendenski, WJPan Stefan Butkiewicz Starosta Koscieniewski, WJPan Jan Buszczyński Oboźny Starodubowski, WJPan Antoni Romanowicz Starosta Pelikański, JPan Maciey Sakowicz, JPan Antoni Dowgiałło, JPan Piotr Jodko, JPan Samuel Ostrouch, JPan Teodor Ostrouch, JPan Bazyli Ostrouch, JPan Benedykt Ostrouch, JPan Jan Ostrouch, JPan Piotr Ostrouch, JPan Szymon Ostrouch, JPan Adam Ostrouch, JPan Kazimierz Ostrouch, JPan Władysław Ostrouch, JPan Kazimierz Kirkor, JPan Ignacy Kirkor, JPan Franciszek Karwowski, JPan Michał Przesmycki, JPan Stanisław Krzyżanowski, JPan Adam Hawryłkiewicz z tey Paraffii było koni dwadziescia cztery.
Paraffia Wawiórska Rotmistrz Wielmożny Jmośc Pan Fulgenty Kamieński, JW=JPan Ludwik Pociey wojewoda Trocki z Dóbr swoich Stawił Poczty, WjmPan Dominik Pioro Porucznik Petyhorski Starosta Abelinski, WJPan Józef Kostrowicki Chorąży Usarski, WJPan Joachim Rossudowski Chorąży Usarski, WJPan Kazimierz Szyszko Starosta Łowiecki, JPan Antoni Hurynowicz Łowczy Starodubowski, Jpanowie Skawińscy, Jpanowie Szalewiczowie Regentowiczowie Grodzcy Pow. Lidzkiego, WJPan Tomasz Ruttski Oboźny Trocki, JPan Werbusz Skarbnik Oszmiański, JPan Ignacy Sumorok Starosta Kopczanski, JPan Jan Wróblewski, JPanowie Olechnowiczowie, JPan Kazimierz Dogil, JPan Jerzy Wincza, JPan Dominik Surkąt, JPan Józef Rodziewicz, JPan Franciszek Wincza, JPan Jerzy Wincza, JPan Alexander Makarewicz, JPan Antoni Thomaszewicz Starosta Zeleznicki z Dóbr Pielasy WJPana Alexandrowicza chorążego Powiatu Lidz. arędowney Posseyi, WJPan Kazimierz Hurynowicz Mostowniczy Lidzki, JPan Jan Makarewicz, JPan Wiktory Wincza, JPan Michał Wincza, JPan Jan Wincza, JPan Tadeusz Wincza, JPan Ignacy Rodziewicz, JPan Michał Połuian, JPan Antoni Szmygiera, JPan Kwinta, JPan Marcin Puzewicz, JPan Marcin Klukowicz, JPan Mikołay Rexć, JPan Piotr Rexść, JPan Jan Około, JPan Szymon Około, JPan Symon Zienowicz, JPan Antoni Kulesza, JPan Jan Rouba, Jeymość Pani Magdalena Zienowiczowa, JPan Antoni Leszkiewicz, JPan Marcin Leszkiewicz, JPan Jan Leszkiewicz, JPan Adam Stankiewicz, JPan Alexander Romanowski, JPan Michał Kulesza, JPan Buhorewicz, JPan Antoni Rouba, JPan Karol Dzimitrowicz, JPan Piotr Dzimitrowicz, JPan Karol Rouba, JPan Mikołay Rouba, JPan Marcin Rouba, JPan Wincenty Rouba, JPan Franciszek Rouba, JPan Piotr Rouba, JPan MichałRouba, JPan Franciszek Rouba, JPan Antoni Rouba, WjmPan Jerzy Józef Adamowicz Regent Ziemski Powiatu Lidzkiego, JPan Tadeusz Rouba, JPan Kazimierz Rouba, JPan Bartłomiey Ruszkiewicz, JPan Jerzy Janowski, JPan Michał Smolak, JPan Andrzey Rouba, JPan Tomasz Rouba, JPan Zygmunt Smolak, JPan Teodor Rouba, JPan Jan Rouba, JPan Marcin Rouba, JPan Jan Rouba, JPan Władysław Rouba, JPan Symon Rouba, JPan Jakub Rouba, JPan Stefan Połuian, JPan Jan Czepik, JPan Jan Czapla, JPan Kazimierz Krupowicz, JPan Maciey Krupowicz, JPan Dominik Krupowicz, JPan Adam Czpla, JPan Ludwik Czapla, JPan Bartłomiey Czapla, JPan Franciszek Bołtuć, JPan Piotr Czapla, JPan Krzysztof Ostrouch, Jm Pan Mikołay Czapla, JPan Mikołay Cidzik, JPan Jakub Wincza, JPan Michał Wincza, JPan Andrzey Stetkiewicz, JPan Antoni Kempiński, JPan Maciey Kołomycki, JPan Andrzey Kołomycki, JPan Kazimierz Kołomycki, JPan Karol Szmygiera, JPan Jan Rouba, JPan Antoni Cholewa, JPan Michał Bernacki, JPan Józef Surkont, JPani Antonina Surkontowa, JPan Alexander Bartoszewicz, JPan Jakub Bartoszewicz, JPan Jerzy Wincza, JPan Jakub Wincza, JPan Symon Maiewicz, JPan Mikołay Maiewicz, JPan Waleryan Maiewicz, JPan Wincenty Maiewicz, JPan Dominik Łodziata, JPan Exenty Rouba, JPan Stanisław Surkont, JPan Marcin Surkont, JPan Kazimierz Wincza, JPan Samuel Olechnowicz, JPan Jan Barnacki, JPan Paweł Barnacki, JPan Piotr Barnacki, JPan Benedykt Barnacki, JPan Jan Wojsiat, JPan Antoni Szmygiera, JPan Maciey Jodko, JPan Wiktory Szmygiera, JPan Augustyn Juniewicz, JPan Mikołay Mioduszewicz, JPan Jerzy Klimowicz, JPan Wierciński, JPan Andrzey Wróblewski, JPan Antoni Krupowicz, JPan Symon Mioduszewski, JPan Wawrzyniec Łunkiewicz, JPan Antoni Hryszkiewicz, JPan Sadowski, JPan Krzysztof Sidorowicz, JPan Kazimierz Łoyko z tey Paraffii było koni sto trzydzieście sześć.
Paraffia Wasiliska Rotmistrz WJPan Franciszek Jankowski, WJPan Antoni Narbutt Marszałkowicz Pow. Lidz., WJPan Ignacy Kwinta Łowczy Wiłkomirski, WJPan Jerzy Protasowicz Skarbnik Minski, JPan Michał Protasowicz, Józef Paszkiewicz, JPan Michał Alexandrowicz Skarbnikowicz, JPan Tomasz Alexandrowicz Skar., JPan Franciszek Kossowski, JPan Kazimierz Głuszyński Podczaszy Inflantski, JPan Jan Kwinta, JPan Benedykt Beynarowicz, JPan Andrzey Bykowski, JPan Dominik Bykowski, JPan Adam Bykowski, JPan Franciszek Zbrożek, JPan Alexander Czaplic, JPan Kaietan Garwaski Generał Adiutant Buławy Polney W.Xwa Lit., JPan Rafał Womperski, JPan Waleryan Talmątt, JPan Jan Daniewski, JPan Piotr Daniewski, JPan Jakub Daniewski, JPan Jakub Taniewski, JPan Michał Strapczewski, JPan Jerzy Nowokoński, JPan Józef Woyniłowicz, JPan Antoni Cybowicz, JPan Floryan Dogiel, JPan Ignacy Piasecki, JPan Antoni Piasecki, JPan Karol Hrynkiewicz, JPan Symon Dzieżyc, JPan Marcin Zbrożko, JPan Franciszek Kwinta, JPan Marcin Tołoczko, JPan Wawrzyniec Steckiewicz, JPan Tomasz Lisowski, JPan Stasiewicz, JPan Tadeusz Mroczyński, JPan Kazimierz Pohrebicki, z tey Paraffii było koni czterdziescie ieden.
Paraffia Iszczołnska Rotmistrz WJPan Ignacy Sieklucki, JW JPan Michał Ogiński Woiewoda Wilenski z Dóbr swoich Poczty stawił, JW JPan Jakub Czapski Podskarbi Ziem Pruskich z Dóbr swoich Możeykowa Poczty Stawił, WJPan Jan Wal Starosta Romeykowski Poczty stawił, JPan Józef Tubielewicz Strażnik Derbski, JPan Stanisław Jezierzyński, JPan Józef Berdowski, JPan Mateusz Berdowski, JPan Józef Sidorowicz, JPan Antoni Sidorowicz, JPan Kazimierz Berdowski, JPan Jakub Jamątt, Jpanowie Matusewiczowie, JPan Józef Woytkiewicz, JPan Józef Bernatowicz, JPan Józef Michałowski, JPan Franciszek Michałowski, JPan Marcin Rouba, JPan Mikołay Szczuka, JPan Józef Wierciński, JPan Stanisław Jasiński, JPan Marcin Kubliński, z tey Paraffii było koni dwadzieścia dwa.
Paraffia Żołudzka Rotmistrzowstwo JPana Soroki, WJPanowie Bonifacy y Benedykt Siekluccy Lidzcy, WJPan Piotr Hubarewicz Strażnikowicz Lidzki, WJPan Sawaniewski, JPan Benedykt Doboszyński, JPan Haiewski, JPan Jerzy Rzącznicki, JPan Józef Jacynicz, JPan Tomasz Przesmycki, JPan Kazimierz Eygiert, JPan Antoni Szostakowski, JPan Ludwik Bykowski, JPan Antoni Sągayłło, JPan Józef Uhlik, JPan Franciszek Rac, JPan Jerzy Iwaszkiewicz, JPan Marcin Szczuka, JPan Michał Romanowski, JPan Dyonizy Uhlik, JPan Bohdanowicz, JPan Michał Olechnowicz, JPan Michał Paprocki, JPan Antoni Żydowicz, JPan Jan Żydowicz, JPan Kazimierz Żydowicz, JPan Kazimierz Szostakowski, JPan Stanisław Lesicki, JPan Michał Sasin, JPan Michał Zubrawski, JPan Kazimierz Sągayło, JPan Bartłomiey Sągayło, JPan Stonpowicki, JPan Mikołay Moroczyński, WJPan Tomasz Franciszek Wilkaniec Regent Ziemski y Grodzki Powiatu Lidzkiego, JPan Stanisław Kmita, JPan Jan Gliński, JPan Jan Kmita, JPan Jan Bykowski, JPan Franciszek Kochan, JPan Jakub Krasnik, JPan Franciszek Szłokont, JPan Antoni Cidzik, JPan Tomasz Paprocki, JPan Hieronim Makarewicz, JPan Józef Sankiewicz, JPan Jerzy Sągayło, JPan Kazimierz Hornostayski, JPan Bartłomiey Sągayło, JPan Bazyli Sągayło, JPan Jakub Moroczyński, JPan Kazimierz Kandyba, JPan Ludwik Rouba, JPan Jan Jurewicz, JPan Jerzy Krupel, JPan Piotr Sidorowicz, JPan Symon Tyszkiewicz, JPan Józef Bułhak, JPan Jan Dogiel, JPan Sylwester Woyciechowski, JPan Antoni Krupel, JPan Teofil Kandyba, Jm Pan Marcin Szołucha, JPan Józef Szołucha, JPan Jacek Jaczynic, JPan Władysław Przygocki, JPan Adam Skobeyko, JPan Jakub Bonecki, JPan Antoni Sągayło, JPan Antoni Stawniski Ekonom Żołudzki WJPana Tyzenhauza Starosty Posolskiego, z tey Paraffiibyło koni siedemdziesiąt dwa.
cdn.
Do druku przyszykował Czesław Malewski

Яндекс.Метрика