Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Kamień węgielny poświęcił Papież Jan Paweł

 

25 sierpnia 2008 r. w Lidzie, na osiedlu Industrialny, odbyła się Uroczystość poświęcenia nowego kościoła pijarskiego na Białorusi. Wspomniana data Uroczystości była wybrana nie przypadkowo, albowiem w tym dniu wszyscy pijarzy na świecie wraz z wiernymi wspominają w liturgii swojego Patriarchę - św. Józefa Kalasancjusza - Założyciela Zakonu Pijarów i Twórcy pierwszej szkoły powszechnej oraz Patrona chrześcijańskich szkół podstawowych na całym świecie.

Nowo-wybudowana świątynia będzie nosiła tytuł św. Józefa Kalasancjusza, a parafii nadal będzie patronować NMP Wniebowzięta.

W dniu poświęcenia parafialnej świątyni - 25 sierpnia - zebrało się kilka tysięcy wiernych. Wśród gości byli wierni nie tylko z Lidy i jej okolic, ale i ze Szczuczyna (gdzie również pracują pijarzy), Nowogródka, Grodna i innych miast i miejscowości diecezji i nie tylko.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 18.00 przez gest odsłonięcia kamienia węgielnego, który poświęcił Sługa Boży Papież Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach w roku 2002.

Uroczystościom przewodniczył Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej J. Ek. Ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz. Swoją obecnością Uroczystość zaszczycili dostojni goście reprezentujący Zakon Pijarów. Wśród nich był o. Józef Ruppert, Asystent Ojca Generała na Europę Centralną, Ojciec Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów - o. Józef Tarnawski z Krakowa, przybyli także współbracia pijarzy pracujący na Białorusi - ze Szczuczyna i Czaus. Byli również obecni kapłani z Dekanatu Lidzkiego i nie tylko, na czele z Ks. Dziekanem Lidzkim Prałatem Wincentym Lisowskim. Na Uroczystości byli także obecni architekci, projektanci, firmy wykonawcze, reprezentowane przez swoich dyrektorów, pracowników, współpracowników, ludzie dobrej woli, ofiarodawcy i wszyscy, którzy wspomagali nas we wznoszeniu tej świątyni.

W swoim kazaniu Ks. Biskup mówił o roli Kościoła Parafialnego w życiu Kościoła Powszechnego. Przypominając strukturę Kościoła Powszechnego Ks. Biskup połączył je z rozważaniami na temat Kościoła, jako Ludu Bożego, Kościoła i jego miejscu w życiu wspólnoty parafialnej. Na koniec Ks. Biskup przywołał postać Patrona nowo-poświęconej świątyni - św. Józefa Kalasancjusza i jego zasługi dla Zakonu Pijarów i Całego Kościoła.

Na zakończenie Uroczystej Mszy św. odbyła się Procesja Eucharystyczna wokół nowej świątyni parafialnej. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem Ks. Biskup zwrócił się do wszystkich zebranych z Pasterskim Słowem. Wyraził słowa uznania i wdzięczności dla Proboszcza parafii o. Jana Osipowicza i dla jego współpracownika o. Andrzeja Agiela, który przez ostatnie lata i miesiące był odpowiedzialnym i zajmował się budową kościoła. Ks. Biskup podziękował duszpasterzom parafii za ofiarny trud przy wznoszeniu parafialnej świątyni i życzył, aby ten Dom Boży był zawsze wypełniony wiernymi. Na zakończenie Ks. Biskup podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy nowego kościoła parafialnego w Lidzie na Industrialnym i udzielił Pasterskiego Błogosławieństwa.

Dużą niespodziankę dla wszystkich zebranych sprawił chór Cantatae Domino z Grodna, który na zakończenie Liturgii wystąpił z koncertem. Wielkie owacje i brawa były wyrazem wdzięczności chórowi za śpiew podczas Uroczystej Mszy św. i za wykonany koncert pieśni religijnych ku czci NMP.

Przy takiej okazji, jak to dzisiejsze jest wskazane, by dodać kilka słów nawiązania do historii i pijarskiej przeszłości na tych terenach:

Lidzka Kronika Pijarska sięga roku 1756 - gdy 252 lata temu Ignacy Scipio de Campo, podstoli Wielkiego Księstwa Litewskiego i starosta lidzki przeniósł pijarów z Werenowa do Lidy. W tymże roku w karczmie została utworzona szkoła.

W roku 1758 - wzniesiono drewniane kościół i dom. Z czasem zaczęły się starania o wybudowanie murowanego kolegium i kościoła św. Józefa Kalasancjusza. Nowe obiekty zostały poświęcone w roku 1820.

W tym czasie, dnia 15 maja 1797 r. - w kolegium nocował car Paweł I i przekazał na budowę kościoła znaczną kwotę pieniężną.

9 września 1834 r. - zabrano pijarom szkołę, a kilka lat później w roku 1843 - władze carskie przekazały posiadłość pijarów cerkwi prawosławnej.

W roku 1919 - cerkiew ponownie zamieniono w kościół. W roku 1926 przeżyliśmy w Lidzie radosną uroczystość: władze oddały pijarom dawne kolegium, którzy rok później otworzyli w nim szkołę elementarną i internat. W roku 1930 zostało otwarte 4-klasowe Męskie Gimnazjum Kupieckie.

Cztery lata później gimnazjum przekształcono na Koedukacyjną 4-klasową Szkołę Handlową.

Rok 1958 był tragiczny w historii pijarów - władze sowieckie zabrały wyremontowany budynek kolegium i kościoła i urządziły w nich planetarium i muzeum miasta Lidy.

1 listopada 1972 r. zmarł ostatni rektor kolegium ks. Klemens Marian Czabanowski, a kilka lat potem ... - br. Pantaleon . Obaj są pochowani na cmentarzu lidzkim.

W trudnym okresie lat 70-tych opiekę duszpasterską w Lidzie i szerokich okolicach poza miastem sprawował tylko jeden kapłan - był nim pijar ks. Stanisław Kalasanty Rojek. Historia jego życia jest niezwykła. Przybył do Lidy latem 1939 roku, tuż przed II wojną światową, niedługo po swoich święceniach kapłańskich (które otrzymał z rąk kard. Sapiehy) i tu pozostał nie tylko na czas wojennej zawieruchy, ale także w okresie komunistycznej ateizacji. Kochanej Lidzie pozostał wierny przez 57 lat. Po zabraniu przez władze sowieckie kolegium i kościoła ks. Rojek pracował w pobliskiej Lidzkiej Farze, którą uchronił przed wysadzeniem w powietrze przez ówczesny reżim. W tym dniu chciałoby się wyrazić słowa wdzięczności dla Ks. Stanisława Kalasantego Rojka. Na pewno będąc dziś w Domu Naszego Ojca patrzy z góry na nas i cieszy się razem z nami z takiej zacnej Uroczystości.

W latach 1989 - 1990 - z Polski zaczynają przyjeżdżać kolejni pijarzy, aby wspomóc pracę ks. Rojka.

W dniu 7 marca 1996 r. - decyzją władz miejskich po uzgodnieniu z władzami kościelnymi kościół pijarski został przekazany prawosławnej parafii i przekształcony w „cerkiew". Obecnie jest to Katedra prawosławna (diecezji lidzko-nowogródzkiej).

6 października 1996 - zmarł ks. Stanisław Kalasanty Rojek. Jego grobowiec znajduje się przy kościele farnym w Lidzie, tym, którego tak żarliwie bronił.

W dniu 19 listopada 1998 r. - decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Aleksandra Kaszkiewicza została utworzona nowa parafia na osiedlu Industrialny w Lidzie i przekazana na własność pijarom.

3 września 2000 r. - został poświęcony plac pod budowę nowej świątyni. Przewodniczył tej Uroczystości nasz Ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz.

W roku 2002 - pod przewodnictwem Ks. Biskupa nastąpiło poświęcenie fundamentów nowej świątyni. W tej uroczystości m.in. brał udział Ojciec Generał Zakonu Pijarów.

W tymże roku 2002, na Krakowskich Błoniach, Sługa Boży Papież Jan Paweł II - poświęcił kamień węgielny pod budowę naszego kościoła parafialnego. Uroczyste odsłonięcie tego kamienia nastąpiło podczas Uroczystości Poświęcenia kościoła - 25 sierpnia 2008 r.

Ks. Jan Osipowicz Sch. P.

 

 

Яндекс.Метрика