Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Nowa świątynia na Ziemi Lidzkiej


W wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia kościoła pw. św. App. Piotra i Pawła w Dzitwie k/Lidy oraz udzielił sakramentu bierzmowania 97 wiernym. W uroczystej Mszy św. i poświęceniu kościoła wzięło udział ponad 20 kapłanów, siostry zakonne oraz liczni wierni z okolicznych parafii. Budowa kościoła parafial­nego w Dzitwie została rozpoczę­ta w 2001 roku staraniami ks. prób. Ryszarda Perczaka, który od 1997 roku został skierowany przez ks. bp. Aleksandra na pracę duszpa­sterską do parafii pw. Św. Michała Arachanioła w Białohrudzie. Do obecnego czasu posiołek Dzitwa należał terytorialnie do parafii Białohruda, znajdującej się w odległo­ści ponad 10 km od kościoła para­fialnego. Jak mówi ks. prób. Ryszard Perczak: «Dojazd do parafialnego kościoła z roku na rok stawał się dla ludzi coraz cięższy. Większość parafian nie posiada własnych środ­ków lokomocji, które by umożliwia­ły im uczestniczenie każdej nie­dzieli we Mszy św., a poza tym są to przeważnie ludzie w starszym wieku. Postanowiłem zatem, co niedzielę i święta dojeżdżać do Dzitwy i sprawować tam Mszę św. Po jakimś czasie wraz z wiernymi zaczęliśmy starania u władz pań­stwowych o budowę kaplicy i już w 2001 roku ją rozpoczęliśmy. W minionym roku ku wielkiej radości wiernych, ks. bp. Aleksander Kasz­kiewicz wydał dekret erygujący nową parafię pw. Św. Piotra i Pawła w Dzitwie. Do terytorium pa­rafii zostały włączone niektóre wsie należące dotychczas do parafii św. Michała Archanioła w Białohrudzie oraz niektóre z parafii Niepoka­lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzie (Słobódka)».
Na początku uroczystości ks. prób. Ryszard Per­czak w imieniu swoim własnym oraz parafian przywitał Ks. Bi­skupa, kapłanów oraz przybyłych gości. W słowie powitalnym ks. Ryszard przedsta­wił krótki zarys historii tworzenia nowo erygowanej parafii oraz bu­dowy świątyni. Ks. prał. Michał Sopata w swojej homilii, podkreślił, jak ważną rolę odgrywa świątynia w życiu wierzącego człowieka: „Każdy kościół, choćby skromny i ubogi, jest zarazem skarbnicą wielką, przeobfitą, niewyczerpalną przeróżnych darów i łask. I za te właśnie nieocenione łaski, które z kościołów naszych spływają na kra­je i miasta, na wsie i rodziny i na każdego poszczególnego katolika należy dziękować. W świątyni, jako w przybytku Bożym, dostępu­jemy też uspokojenia, ulgi i pocie­chy w smutkach, utrapieniach i bó­lach, bo samo wejrzenie na ołta­rze, na obrazy, na niewinnie przy­bitego do krzyża Zbawiciela, uśmierza cierpienia nasze, często zawinione i zasłużone, a duszę nastraja do poddania się woli Bo­żej. W świątyni nasze modlitwy są
skuteczniejsze, aniżeli w domu, bo łączą się z modłami całego Kościoła. Wresz­cie sama budow­la domu Bożego i jego urządzenie wewnętrzne, podnoszą serce, duszę nastrajają do modlitwy i do świątobliwego życia”.
Po homilii, ks. bp. Aleksan­der udzielił sakramentu bierzmowania dla 97 wiernych. Udzielenie sakramentu bierzmowania było bardzo wy­mowne podczas uroczystości po­święcenia kościoła, gdyż jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: «przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej łączą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i jeszcze mocniej zobowiązują się do szerzenia wiary sło­wem i uczynkiem oraz do jej bro­nienia” (KKK1285). Po Mszy św., ks. proboszcz wraz z parafianami podziękowali Księdzu Biskupowi oraz gościom za udział w uroczy­stościach.
Cieszymy się kolejną nową świątynią naszej diecezji. Wier­nym życzymy dalszego rozwoju duchowego.
Ks. W. Bykowski

Яндекс.Метрика