Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Odznaczenie zostało wręczone pod koniec lutego w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Teresie Nasuto kier­ownikowi zespołu z Wasiliszek. Chór istnieje już siedemnaście lat. Obecnie zespół liczy około dziesięciu osób. Najstarsza chórzystka ma 78 lat, a najmłodsza - 21. Zespoł ma w swoim repertuarze w pierwszej kolejności te pieśni, które śpiewały na Kre­sach Wschodnich nasze babcie i mamy.
***
Dnia 9 marca w kościele parafialnym w Wawiórce został poświę­cony nowy ołtarz ku czci św. Franciszki Rzymianki. Wydarzenie to było potwier­dzeniem kultu św. Franciszki, której ob­raz był czczony w Wawiórce od począt­ku XX wieku. Uroczystościom poświęce­nia przewodniczył ks. prał. Wincenty Li­sowski, dziekan Lidzkiego Dziekanatu. Św. Franciszka urodziła się w Rzy­mie w 1384 roku. Zapobiegliwa żona i matka trojga dzieci przez całe życie trwała w gorliwej modlitwie i posłudze ubo­gim. Dzięki nej powstało stowarzyszenie Obłatek Benedektynek z Góry Oliwnej, które wzięło sobie za cel uświęcenie członkiń przez modlitwę, uczynki pokut­ne i miłosierdzie.
***
Dla Miłych Pań... nazwa imprezy, która odbyła się 11 marca w Domu Polskim w Lidzie. Z okazji Dnia Kobiet dzieci i młodzież dedykowały swój występ swoim mamom, bab­ciom, siostrom, koleżankom itd.
***
12 marca w kościele Farnym w Li­dzie odbyło się spotkanie katechetów Die­cezji Grodzieńskiej na temat ***
W dniach 29-30 marca do Lidy przybyła gru­pa reprezentantów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk - realizatorów Pro­gramu Sąsiedztwa INTERREG IIWTacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina. W ramach realizacji projektu pt. "Sztuka ponad podziałami" goście byli podejmowani przez środowisko Domu ZPB w Lidzie. Goście obejrzeli sa­le domu, spotkali się z działaczami, zwiedzili miasto.
***
2 kwietnia w kinie "Jubilejnyj" odbyła się lidzka premiera filmu "Karol: Papież, który pozostał człowiekiem". Organizatorzy byli zaskoczeni tak wielką ilością widzów. Prawie pół godziny po rozpoczęciu seansu próbowano rozlokować wciąz nadchodząch widzów. Widzowie siedzieli na przyniesionych krzesłach, czy wprost na podłodze, na stopniach. Dwie i pół godziny minęly niepostrzeżenie. Niby przyżyliśmy na nowo cały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Wśród widzów było dużo ludzi młodych, starszych i średniego wieku. Ale obojętnych nie było napewno. Wychodziliśmy z kina jeszcze ze łzami w oczach, ale serca byli przepełnione dumą nie tylko za naszego wielkiego Rodaka, syna polskiego narodu, ale także z powodu przynależności do kościoła katolickiego. A co za tym idzie powinniśmy tą dumę i nieobojętność przenieść do naszego realnego życia, zmieniają je krok po kroku na lepsze.
***
W Polskiej Szkole w Grodnie 14 kwietnia odbyły się eliminacje ob­wodowe konkursu "Mistrz Ortografii -2007". Rywalizacja pomiędzy uczniami, po­bierającymi naukę języka polskiego w szkołach obwodu, odbywała się w trzech kategoriach. Wyniki Ziemi Lidzkiej: kategoria I - klasy 5-6 III miejsce - Helena Oszmiańczuk (Wasiliszki, rej. szczuczyński); III - klasy 9-11 I  miejsce - Oksana Gomza (Lida, szkoła nr 16), II miejsce - Renata Zaleska (Lida, liceum nr 1), wyróżnienie - Aleksander Olszewski (Li­da, liceum nr 1).
***
Uroczyste bicie dzwonów w parafii Bożego Miłosierdzia w dniu 15 kwietnia oznajmiło uroczystości konsekracji świątyni, której dokonał księdz biskup Aleksander Kaszkiewicz.
***
21 kwietnia uczniowie Średniej Szkoły nr 9 zaprosili do siebie przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w ramach tygodnia Kultur Słowiańskich. Polskie piosenki w wykonaniu zespółu młodzieżowego "Tonika" (kier. Irena Kiedyk) byli gorące oklaskiwane przez zebranych dzieci i młodzież. Prezes Aleksander Kołyszko opowiedział o historii Polaków na Ziemi Lidzkiej, działalności organizacji oraz sprezentował dla biblioteki i nauczycieli historii wydawnictwa Towarzystwa.
*** 
22 kwietnia w kościele farnym odbył się koncert uczniów studium muzycznego o tematyce religijnej. Wykonywane w świątyni utwory nabierały szczególnej barwy i wzniosłości. Oklaski byli zasłużoną nagrodą młodym wykonawcom.
***
22 kwietnia w sali szkoły muzycznej odbyło się przedstawienie pt. Dlaczego Chrystus umiera. Bardzo wymowna i aktualna sztuka w wykonaniu lidzkiej młodzieży wzruszyła serce niejednego widza. Krótkie szkice wzięte prosto znaszej codzienności zmuszały nas do refleksji nad tajemnicą krzyża. Do tego trzeba dodać piękne wiersze księdza Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima. W drugiej części przedstawienia oglądaliśmy występ zespołów młodzieżowych: grupa wokalna "Tonika", zespół młodzieżowy z parafii Miłosierdzia Bożego oraz solistka Grażyna Komincz. Nad całością czuwała i reżyserowała anna Komincz.
***
Dnia 22 kwietnia rozpoczeło się nawiedzenie Całunu Turyńskiego przez wszystkie parafie djecezji Grodzieńskiej. 12 maja Całun Turyński witano uroczyście w lidzkiej farze. Najdłużej, bo przez trzy dni przebywała relikwia w tej parafii. Od rana do wieczora każdy mógł przyjść modlić się wspólnie czy adorować w ciszy sam na sam z tym co nazywa się niemym świadkiem męki, śmierci i zmartwyczwstania Pana Jezusa. 14 maja o godzinie 15.30 wierni parafii Podwyzszenia Krzyża Świętego zebrali się w kościele na mszy świętej dziękczynnej. W czasie kazania przypomniano Męke Pańską z ewangelii według św. Jana. Po komunii świętej, odczytaniu litania do Krwi Pańskiej i odśpiewaniu uroczystego tedeum, procesja z Całunem wyruszyła z kościoła do samochodu, który miał przywieść cenny dar do kolejnej parafii, Świętej Rodziny.
***
22 kwietnia świąteczny koncert przedstawili zespoły "Memoria", "Stokrotki", "Sybi­rak", "Kresowe Zabawy" oraz soliści w Domu ZPB. Widzowie słuchali pieśni religijne, pio­senki ludowe, patrio­tyczne, biesiadne, wiersze, tańce.
***
Pod koniec kwietnia Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz Ordyna­riusz grodzieński odbył wizitacje kanoniczną w Dekanacie Szczu­czyńskim, obejmującym 13 pa­rafii. W czasie wizytacji wszyscy kapłani dekanatu towarzyszyli księdzu biskupowi w jego posłu­dze wiziytacyjnej. Ponieważ ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się przed 70 laty, dla wiernych miała ona szczególną wymowę. błogosławieństwem biskupa.
***
Kolejne spotkanie kierowników zjednoczeń społecznych mniejszości narodowych zamieszkujących Grodzieńszczyznę odbyło się 27 kwietnia w Lidzie. Na seminarium przybyli kierownicy organizacji Polaków, Czuwaszy, Żydów, Ormian, Ukraińców, Gruzinów, Tatarów, Rosjan oraz Litwinów. W rejonie lidzkim działają 4 narodowe zjednoczenia: Litwinów "Ruta" (prezes Marina Miciukiewicz), Żydowskie Regionalno-Memorialne Kulturalne Zjednoczenie (prezes Asia Saułkina) oraz Oddział rejonowy ZPB (prezes Izabela Tyrkin) i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej (prezes  Aleksander Kołyszko). Po spotkaniu z władzami miasta goście zwiedzili zamek Giedymina, stary cmentarz katolicki z kwaterą lotników pol­skich oraz kaplicę Św. Bar­bary, mogiłę zbiorową Żydów. Spotkanie w Domu ZPB zostało przekształcone w długi koncert, jako prezentację różnych lidzkich organizacji. Prezesi organizacji praktycznie nie miały możliwości porozmawiać i podyskutować o problemach w działalności. TKPZL wystawą o polskim odrodzeniu w Lidzie rozpoczęło obchody XX-lecia powstania pierwszej polskiej organizacji na terenie Białorusi. 

 

 

Marian Jonkajtys

My, których ocaliłaś
(Modlitwa do Pani Jasnogórskiej na Rok Sybiraka)

My, których ocaliłaś
Z łagrów i zesłania
Prosimy Cię o łaskę
O dar pojednania...

Matko Boża!
I Polskiej Korony Królowo!
Pomóż nam!
Tak, jak wtedy -
Gdy świata połową
Rządził z Kremla despota
Carów spadkobierca -
Jednoczyłaś w modlitwie
Wszystkie nasze serca!

I te dumne w Katyniu
Co do końca trwały
Wierne Tobie i Polsce
Zanim bić przestały

I te w łagrach, stygnące
Z głodu, wszy i mrozu...
I pękające w upał
Na polach kołchozów...
Serca matek i dzieci
Z pracy ponad siły...

Serca sierot z "diet domów"
Co po polsku biły
"Zdrowaś Mario" - nic więcej
Bo tylko w tych słowach
W ich nietrwałej pamięci
Bóg Polskę zachował...

Pomóż nam!
Którym - żywych
Wywiódłszy z niewoli,
Bóg - roku Sybiraka
Doczekać pozwolił
W Wolnej Polsce...

Nam serca dziś
Pomóż oczyścić
Z "polskiego piekła"
Waśni, pychy i zawiści!

Wlej do serc naszych
Mądrość!
Wlej
Opamiętanie!
Umarłym - wdzięczna pamięć.
Żywym - Pojednanie!!!

10 lutego 1940 r. nastąpiły pierwszy wywózki Polaków z naszej ziemi na Sybir

 

??????.???????