Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 Kacmajor
ok. Giesmonty - par. ejszyska;
ok. Jurele - par. nacka;
folw. Dowgieliszki, ok. Waszkiele, Kozakowszczyzna, Pietraszuńce, wieś Pusiawory, Straczuny - par. raduńska;

Kaczkowski - h. Pomian
pw. 22.VII. 1800 r. - bez posesji,
ok. Honckiewicze, Hormany, Nowokuńce, Wilkańce - par. ejszyska;

Kaczyński - h. Pomian
pw. 23.XII.1819 r.
folw. Wersoka - par. koleśnicka;
dwór Hryszaniszki, Leśnictwo Koniawka - par. nacka;
m. Lida - par. lidzka;

Kajzerling
folw. Jurszyszki - par. ejszy­ska;
maj. Olżewo z wsia­mi: Biltowce, Raklowce, Chrystuki - par. lidzka;

Kalinowski - h. Kalinowa
pw. 17.V.1815 r., 31.III.1848 r.
folw. Koniuchy - par. bieniakońska;
ok. Honckiewicze, Marcinkiszki, maj. Podzitwa, folw. Ladociszki, Somorokowszczyzna - par. ejszyska;
m. Lida - par. lidzka;
folw. Sapuńce - par. raduńska;
wieś Kapłuńce - par. szejbakpolska;
maj. Gimbuty - par. trokielska;
m. Wasiliszki - par. wasiliska;
maj. Muchladziszki - werenowska;

Kaliszewski
ok. Kozakowszczyzna - par. raduńska;

Kamiński
m. Ejszyszki, dwór Wersoka, ok. Dzimitry, Hormany, Marcinkiszki, Montwiliszki, Wiszkuńce, wieś Jurszyszki, Tawsiuny, Zachowszczyzna - par. ejszyska;
ok. Smilginie - par. kolesnicka;
m. Lida - par. lidzka;
ok. Ginele - par. nacka;
folw. Kozakowszczyzna, ok. Pietraszuńcy, wieś Możejki - par. raduńska;
ok. Rząśnickie - par. różankowska;
dwór Brusznica - par. solecznicka;
ok. Dylewo, Michnowce - par. wawiórska;
ok. Wojniłowce, wieś Szostakowce - par. wasi­liska;

Kamieński - h. Ślepowron, h. Rola
pw. 28.XI.1817, 16.VIII.l832r.
ok. Bołądzie, Hormany, Marcinkiszki, Montwiliszki, wieś Poraduń, Zachowszczyzna - par. ejszyska;
maj. Kijucie, folw. Hołodziszki - par. koleśnicka;
m. Lida, maj. Trzeciakowce - par. lidzka;
maj. Czepiełuny, Jagielowicze, Ginele, ok.Gierwielańce, Pakuliszki, Tołciszki - par. nacka;
ok. Pietraszuńcy, Bartoszuńce - par. raduńska;
dwór Rotkiewicze - par. szczuczyńska;

Kandyba - h. Poraj, Kampenhausen
pw. 23.VIII.1820 r.
wieś Orszaki - par. bielicka;
wieś Mociowce - par. iszczołnska;
zaśc. Korsaków - par. jelnieńska;
maj. Dokudowo - par. lidzka;
ok. Kudajuńce - par. nacka;
ok. Rodziewicze - par. nowodworska;
ok. Żyżma, wieś Mozolowce - par. szczuczyńska;
ok. Wierzch Lebiodka - par. wasiliska;
m. Żołudek, ok. Korsaki, Paszyce, Sabacze, Widugierowszczyzna, posesja Skobejki, posesja Czechowszczyzna, wieś Mociewicze, Pipirowce, Wielka Wieś, Iszczołniany - par. żoludzka;

Kapulewicz
maj. Balkuny;

Karaś - h. Dąbrowa
pw. 2.III.l820 r.
ok. Paszyce - par. żołudzka;

Karczewski
pw. 27.XII.1802 r.
maj. Bratomierz - par. ejszyska;
m. Lida, ok. Bohdzie, Okoły - par. lidzka;
ok. Gierwielańce - par. nacka;
ok. Sakowicze - par. ossowska;
ok. Cieszkiele - par. trokielska;
ok. Zubielowicze - powiat slucki;

Karianowicz
ok. Czechowce - par. lidzka;

Karłowicz - h. Karłowicz
pw. 8.XII.1798, 5.X.1817, 1.VI.1837 r.
Starostwo Subortowickie według przywile­ju z 1775 r., maj. Podzitwa, Bratomierz, ok. Narkuny - par. ejszyska;
m. Lida, wieś Purście - par. lidzka;
m. Wilno.

Karpiński - h. Korab
pw. 7.VII.1849 r. w Królestwie Polskim
m. Lida - par. lidzka;
maj. Małe Koniuszany;

Karpowicz - h. Korab, h. Junosza
m. Ejszyszki, dwór Nowe Rakliszki, Zachaliszki, ok. Wilkańce - par. ejszyska;
ok. Baranowszczyzna czyli Wyzgi - par. lacka;
m. Lida, Podubnie - par. lidzka;
m. Zabłoć - par. zabłocka;
m. Żołudek, wieś Mociewicze - par. żołudzka;
wieś Bielewicze - par. żyrmuńska;

Kartuszewicz
m. Dziembrów - par. dziembrowska;

Karwowski
maj. Radziwoniszki - par. białohrudzka;

Kasperowicz - h. Janina, h. Gozdawa, h. Lubicz, h. Okszak
pw. 13.V.1824 r., 29.X.1828 r.
Juryzdyka Ejszyszki, Jacewicze, Honckiewicze, Korkliny, Łowkieniki, wieś Stawidańce - par. ejszyska;
ok. Baranowszczyzna, Wyzgi, wieś Sołogubowce - par. lacka;
ok. Woroniszki - par. lidzka;
ok. Miżance, Poraduń, Smilginie - par. nacka;
wieś Jeremiewicze, Cacki, Czaplice - par. nieciecka;
folw. Samsonów - par. nowodworska;
ok. Bołotniki, Sokoły - par. ossowska;
m. Raduń - par. raduńska;
m. Szczuczyn, ok. Wyzgi - par. szczuczyńska;
ok. Sokoły - par. żyrmuńska;

Kasprzycki
m. Szczuczyn - par. szczu­czyńska;

Kaszuba
maj. Czarnowszczyzna - par. żołudzka;

Kaszyc - h. Poraj, h. Salamandra
pw. 15.II.1805 r., 8.VIII.1835 r.
folw. Czyżuny, ok. Bołąsdziszki, Bołądzie, Miszkudańce, Rukańce, Wojdagi, wieś Poturz - par. ejszyska;
ok. Rukańce, folw. Dzipiszki, zaśc. Gabiszki, wieś Gumbiszki - par. koleśnicka;
maj. Olżew Wielki - par. lidzka;
ok. Gaj, Gierwielańce, Ginele, Gumbisz­ki, Kijuciszki, Łubiance, Mickańce, Niekraszuńce, Peretańce, folw. Hryszaniszki, Krokszle, Podubicze, wieś Szawry, Zaścian­ki - par. nacka;
ok. Janowicze, Januszyszki, Nosewicze, Kiwańcy, zaśc. Gaj - par. raduńska;

Kawiński
ok. Gierwielańce - par. nacka;
ok. Jachnowicze - par. nowo­dworska;

Kazerling
maj. Olżewo - par. lidzka;

Kaznowski
m. Lida - par. lidzka;
folw. Możejkowszczyzna - par. żyrmuńska;

Ketel
wieś Palecliszki - par. ejszyska;

Kępiński (Kempiński)
ok. Mickańce - par. nacka;

Kibortt - h. Jastrzębiec

Kiejża
ok. Kiejże - par. raduńska;

Kieler (Keller)
dwór Siewrukowszczyzna - par. białohrudzka;
dwór Falkowszczyzna - par. nieciecka;
folw. Kiemiejsze - par. ra­duńska;
ok. Perechody - par. wasiliska;

Kieraszewicz
ok. Krokszle, Miszkodańce - par. nacka;

Kierbedź - h. własny, h. Ślepowron
pw.23.V.1800 r.
posesja Kierbiedzie - par. lidzka;
Jencze - par. nacka;
ok. Stankieliszki, Smilginie, Starodworce, Wincze - par. wawiórska;
ok. Sorok czyli Wasiukowszczyzna - par. żyrmuńska;

Kiersnowski
maj. Borki - par. różaniecka;

Kieszkowski - h. Krzywda
pw. 13.IV.1804, 25.VII.1841 r.
dwór Korsaki - par. ejszyska;

Kijuć - h. Ślepowron
pw. 23.V.1800, 29.IV.1859 r.
ok. Chomicze, Giesmonty, Kijuciszki, Korkuciany, Mongieliszki, Rukańce - par. ejszyska;
maj. Powersocze, Kijucie, ok. Rukańce - par. koleśnicka;
ok. Jodki, folw. Oltuszki, Worniszki - par. lidzka;
ok. Gaworskie, Jagiełowicze, Maciuńce, Talkuńce - par. nacka;
maj. Likańce - par. olkienicka;
ok. Paszkiewicze, Talkuńce, Giesztowty - par. raduńska;
posesja Rekście, ok. Bienkiewicze, Hancewicze, Mielewicze, Noniszki - par. żyrmuńska;

Kirko
wieś Olchówka - par. wa­wiórska;

Kirkor - h. Kirkor

Kirsza - h. Leliwa
m. Raduń - par. ra­duńska;

Kisiel - h. Światołdycz
pw. 22.XII.1800 r.
m. Ejszyszki, ok. Bartowty, Bołądzie, Chomicze, Giesmonty, Jurszyszki, Honcewicze, Korkuciany, Marcinkiszki, Miżany, Ponieździel, Porzeczkowszczyzna), Półstoki, Siemaszki, Swiackiewicze, wieś Dejnowa, Roubiszki - par. ejszyska;
dwór Poraduń - par. nacka;
maj. Zieniapisze - par. nowodworska;
ok. Dougialuszcze - par. ossowska;
ok. Tatarszczyzna, Sapuńce - parafia raduńska;
folw. Mieżyszki, Tarakańce - par. solecznicka;

Kitowicz
wieś Hryszeniszki - par. ko­leśnicka;
wieś Pakuliszki, Stamierowszczyzna - par. nacka;

Kleczkowski - h. Trzaska
m. Bielica - par. jelneńska;
m. Nacza, ok. Jureli - par. nacka;

Klejn
m. Wasiliszki - par. wasiliska;

Klejnocki
m. Iszczołna - par. iszczołnska;
ok. Krupowiesy - par. koleśnicka;
Wielka Wieś - par. nieciecka;
ok. Krzeczewicze - par. raduńska;
dwór Brzozowce, ok. Wołczki - par. żołudzka;
ok. Bekszcie Wielkie - par. żyrmuńska;

Klejpacki
wieś Kowale, Brzozówka - par. wa­wiórska;

Klikowicz - h. Pilawa
nob. 10.VIII. 1563 r. pw. 5.III.1807, 13.VIII.1835 r.
ok. Jurele, wieś Montwiliszki, Podwarańce, Wersoka, Wisincza - par. ejszyska;
ok. Szorkinie - par. lacka;
ok. Nieciecza, Czechowce, wieś Winkowce - par. lidzka;
ok. Stamirowszczyzna - par. nacka;
m. Raduń, ok. Waszkiele, wieś Pusiawory - par. raduńska;
wieś Wojniłowce - par. wasiliska;
ok. Krzemieńskie - par. zablocka;

Klimaszewski - h. Wieniawa
folw. Rubiki - par. białohrudzka;
ok. Pojedubie - par. ejszyska;
ok. Jurele - par. nacka;
ok. Bartoszuńce, Wilbiki, Witożeńcie, Wołkowicze - par. raduńska;
ok. Maciory, wieś Mejry - par. wawiórska;
ok. Krzemieńskie, wieś Pierowszczyzna - par. zabłocka;

Klimiato
pw.2.VIII.1820 r.
ok. Poczobuty, Posolcz, Podwaryszki, wieś Brażelce - par. bieniakońska;
wieś Stawidance - par. ejszyska;
wieś Czużokempie - par. solecznicka;
ok. Romanowicze - par. żołudzka;

Klimowicz - h. Jasieńczyk, h. Kościesza
pw. 31.XII.1798, 31.VIII.1820, 15.I.1832, 13.V.1844 r.
dwór Chodzijowszczyzna - par. dziembrowska;
ok. Januszyszki, Korkliny, Kudły, Montwiliszki, Nackiewicze, Ponieździel, Wilkańce, Tawsiuny, Żomojtele, wieś Dojlidy, Wisińcza, Zachowszczyzna - par. ejszyska;
m. Lida, ok. Nieciecza - par. lidzka;
ok. Gaworskie, Gierwielańce, Kudajuńce, Paszyszki, Stamierowszczyzna, Talkuńcy, wieś Postawki - par. nacka;
ok. Kudły - par. olkienicka;
ok. Wojdagi - par. ossowska;
m. Raduń, ok. Giesztowty, Nosowicze - par. raduńska;
m. Różanka, ok. Micaty, wieś Dolina, Gierdziejewka - par. rożankowska;
ok. Cwirbuty - par. wawiórska;
ok. Starodworce, wieś Wojniłowszczyzna - par. wasiliska;
maj. Krasula - par. żołudzka;
ok. Hancewicze - par. żyrmuńska;

Klimontowicz - h. Pielesz
pw.  7.XII.1798,  24.IX.1832, 6.VII.1859 r.

Kli(e)montowicz - h. Gryf, h. Dwa miecze na krzyż
pw. 31.VIII.1820, 17.VI.1841r.
ok. Kudły - par. ejszyska;
Podubie - par. lidzka;
maj. Nacza, folw. Tołciszki - par. nacka;
maj. Niepracha - par. nowodworska;
maj. Lebiodka, maj. Lebioda Wielka - par. wasiliska;
maj. Franopol;

Kliszewski - h. Jastrzębiec
ok. Wilbiki - par. raduńska;

Klukiewicz
wieś Szorkinie - par. lacka;
wieś Kurosiewszczyzna, Nieciecz - par. lidzka;
ok. Janiszki - par. nacka;

Klukowicz
ok. Czechowce, Nieciecza - par. lidzka;
ok. Nackiewicze - par. nacka;
Waszkiele, wieś Pusiawory - par. raduńska;
ok. Czaple, Rouby, Smilginie - par. wawiórska;
wieś Kurpie, Raki - par. zabłocka;

Klukowski
maj. Starodworce alias Dobromil - par. lacka;
dwór Plotki - par. nowodwor­ska;
folw. Tabolicze - par. zabłoc­ka;

Kmita - h. Śreniawa
pw. 2.VIII. 1820, 6.II.1833 r.
ok. Stankiewicze - par. wawiórska;
ok. Romanowicze, Paszyce - par. żołudzka;

Kobecki
m. Ejszyszki - par. ejszyska;

Kobyliński - h. Krzywda
pw. 9.XI.1817, 15.V.1834 r.
dwór Waszkiewicze, wieś Sielce - par. bielicka;
ok. Wersoka - par. koleśnicka;
m. Lida - par. lidzka;
dwór Horodenka - par. ossowska;

Kochanowski
wieś Wobały - par. solecznicka;
m. Żyrmuny - par. żyrmuńska;

 

 

??????.???????