Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

 

W dniach 17-26 czerwca Polski Zespół Ludowy "Kresowiacy" koncertował na Dolnym Śląsku: w Szklarskiej Porębie oraz Wrocławiu. Dzięki organizatorom, paniom Bożenie Słupskiej, Jolancie Pac-Pomarnackiej oraz Irenie Kluba, wyjazd był połączony z wypoczynkiem w górach, m.in. "Kresowiacy" zdobyły Śnieżkę. Zespół składa gorące podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do organizowania tak wspaniałego pobytu.
***
Polskie półkolonie zostały zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej dla dzieci z Brzozówki w dn. 14 czerwca - 4 lipca br. Kierowniczka kolonii pani Halina Teresani robiła wszystko, żeby dzieci nie tylko dobrze wypoczęły, lecz także poprawiły swoją znajomość języka polskiego. Temu służyły różnorakie konkursy: "Zapraszamy na bal", "Mój miły zakątek", polskie wideofilmy oraz wycieczki. Dzieci miały możliwość poznać zachowane polskie zabytki, polską duszę w Lidzie, Nowogródku, Grodnie. 
***
W dniach 20.06 - 03.07.2005 r. kurs wakacyjny "Wyrównać szansę" został zorganizowany przez Polską Macierz Szkolną dla uczniów, którzy w roku bieżącym ukończyli 10 klasę. Wzięło w nim udział 15 młodych Polaków z Lidy, Krupowa i Brzozówki. Celem zajęć było wyrównanie pozio­mu wiedzy uczniów szkół miejskich i rejonowych, przygotowanie ich do egzaminów państwowych oraz po­szerzenie wiedzy w zakresie języka polskiego, polskiej historii, kultury, tradycji oraz matematyki i języka rosyjskiego. Dodatkowe zajęcia muzyczne pozwoliły zapo­znać się z muzyczną tradycją Kre­sów oraz współczesną polską piosenką. Oprócz lekcji z fachowymi wy­kładowcami, w niedziele młodzież wyjeżdżała na wycieczki do Nowogródka oraz Nie­świeża.
***
1-3 lipca w Lidzie została zorganizowana wystawa "Przemysł Lidzkiego Regionu", na której wszystkie zakłady zaprezentowały swoje wyroby. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym mieście i cieszyło się dużym powodzeniem. Wystawie towarzyszył bogaty program kulturalny. Polskim akcentem którego stał się występ zespołów "Kresowiacy" oraz "Kresowe zabawy". Wystawę odwiedziły delegacje różnych państw.
***
Na schodach Domu Polskiego w Szczuczynie w dniu 3 lipca z okazji Dnia Niepodległości Białorusi odbył się koncert zespołu folklorystyczne­go "Odrodzenie" ze Starych Wasiliszek. Stróż oświadczył przez szybę za­mkniętych drzwi, że ma zakaz otwierania budynku i nikogo nie wpuści. Nie wpuścił ani Konsula Generalnego RP w Grodnie Andrzeja Krętowskiego, ani delegacji ZPB z szefową Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys ( nie uznawaną przez władze białoruskie) na czele.
***
9 lipca prezydent Aleksander Łukaszenko przybył z wizytą do Brzozówki. 
***
17 lipca wśród około 300 uczestników XIII Spotkań Artystycznych Grodno-Białystok znalazły się również "Kresowiacy". Zespół został wyróżniony tym, że zaproponowano soliście Czesławowi Januszkiewiczowi prowadzenie całego programu artystycznego w Białymstoku. Czesław znakomicie wywiązał się ze swojej roli, gratulujemy. 
***
W niedzielę 17 lipca do Domu Polskiego w Szczuczynie przybyło wie­lu miłośników polskiej piosenki z re­jonu szczuczyńskiego: zespół "Kresowianki", zespół "Miedunica" Szczuczyńskiego Domu Kultury, młodzież polska. Impreza była poświęcona szóstej rocznicy działalności Domu Polskie­go.
***
24 lipca przy krzyżach powstańców 1863 r. we wsi Mochowicze odbyła się polowa Msza św.
***
27 lipca 2005 r. sąd rejonowy w Lidzie skazał trzech działaczy nie uznawanego Związku Polaków na Białorusi (ZPB) - Mieczysława Jaśkiewicza, Józefa Porzeckiego i Andrzeja Poczobuta. Na 15 dni aresztu został skazany dziennikarz Andrzej Poczobut; wiceprezes Związku Józef Porzecki i lider grodzieńskiego oddziału Mieczysław Jaśkiewicz - na kary po 10 dni aresztu. Podczas przerwy w procesie Jaśkiewicz powiedział, że zarzuty, które postawiono całej trójce, dotyczą zorganizowania 3 lipca nielegalnego wiecu w Szczuczynie. Po zwolnieniu Jaśkiewicz i Porzecki zostali wywiezieni przez milicjantów za rogatki miasta (do wsi Cybory), lecz to nie stanęło na przeszkodzie lidzianom, rodzinie oraz dziennikarzom przywitać ich serdecznie. Kwiaty od młodych lidzianek były zupełnie na miejscu. Warto dodać, że działacze lidzkiego rejonowego oddziału ZPB w żaden sposób nie poparli swoich towarzyszy.
***
27 lipca w Szczuczynie odbyło się posiedzenie uznawanej przez władze białoruskie tzw. starej Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, która wyznaczyła termin powtórnego VI zjazdu ZPB na 27 sierpnia. Prezes Rady Konstanty Tarasiewicz powiedział dziennikarzom, że nowy zjazd rozwiąże kryzys w Związku Polaków na Białorusi. Tarasiewicz również oznajmił, że w posiedzeniu Rady uczestniczyło 13 jej członków, a kolejnych pięciu przysłało listy wyrażające poparcie dla idei zwołania zjazdu. Posiedzenie w Szczuczynie było według Tarasiewicza prawomocne. Trzeba dodać, że odbyło się ono przy drzwiach zamkniętych.
***
1 sierpnia 2005 r. zatrzymany w Grodnie przez milicję nieformalny rzecznik Związku Polaków na Białorusi (nie uznawanego przez władze białoruskie) i dziennikarz "Głosu znad Niemna" Andrzej Pisalnik został przewieziony do aresztu w Szczuczynie. A miał być sądzony on w Lidzie. Gdy Pisalnik poprosił o adwokata, sędzia proces przełożył. Pisalnik nie wyszedł jednak na wolność, lecz przewieziono go z powrotem na posterunek do Szczuczyna. Pisalnik rozpoczął głodówkę w milicyjnym areszcie. 03.08.2005 r. w Lidzie został skazany na 10 dni "za organizowanie i przeprowadzenie sprzecznej z prawem imprezy" (ma się na uwadze koncert w Szczuczynie). Z sądu Pisalnika błyskawicznie przeprowadzono do sąsiedniego budynku, w którym jest areszt.
***
14 sierpnia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zorganizowało wycieczkę krajoznawczą dla swoich członków, trasa której wiodła przez Wołożyn, Chołchło, Hruzdowo-Oborek, Mołodeczno, Wilejkę, Kurzeniec, Kościeniewicze, Serwecz, Dołginów, Olkowicze i Wiazyń. Rok od roku wycieczka cieszy się coraz większym zainteresowaniem i wielu chętnych zgłaszało się zawczasu.
***
26 sierpnia "Kresowiacy" na zaproszenie ks. proboszcza Jana Puzyny uczestniczyły w odpuście w Oszmianie. Jak co roku w kościele przygotowano piękny program artystyczny na święto MB Częstochowskiej.
***
28 sierpnia lidzianie mogli podziwiać na ulicach miasta barwną kolumnę motocykli uczestników V Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. W Lidzie 31 motocykl zatrzymał się przy starym katolickim cmentarzu, a uczestnicy rajdu złożyli wieńce pod pomnikiem lotników. Odbyły się liczne spotkania z rodakami.
***
29 sierpnia działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został skazany na grzywnę w wysokości 25 tysięcy rubli, czyli około 12 dolarów. Sąd w Szczuczynie uznał, że Poczobut wyrażał się niecenzuralnie w trakcie pobytu na miejscowym posterunku milicji.

 

 

 

??????.???????