Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Kolejna zmiana nazwy dawnych kołchozów odbyła się w rejonie lidzkim. Z dniem 1 kwietnia wszystkie 13 prywatnych unitarnych przedsiębiorstw rolniczych zmieniło nazwę na spółdzielnię spożywczo-rolniczą. Przypomnijmy, że reorganizacja kołchozów w tzw. prywatne przedsiębiorstwa rolnicze odbyła się w drugiej połowie 2002 r. zgodnie z programem reformy rolnictwa rejonu opracowanego przez Akademię Zarządzania przy Prezydencie RB.
***
2 maja w całym świecie, jak również i w Lidzie zostały odprawione Msze św. w 30-ty dzień śmierci Jana Pawła II.
***
Razem z Polakami na całym świecie Polacy z Lidy obchodzili Dzień Polonii oraz Dzień Konstytucji. Z tej okazji 1 maja w Domu ZPB odbył się koncert, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej natomiast, zebrało rodaków 3 maja na Mszę św. do kaplicy św. Barbary. Mszę św. odprawił o. Jan Osipowicz, w czasie której wygłosił okolicznościowe kazanie. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zebrani udali się do kwatery lotników, gdzie zabrzmiały patriotyczne pieśni i wiersze. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół "Kresowiacy".
***  
Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwale­nia Konstytucji 3 Maja odbyła się w szkole średniej w Werenowie. Dzieci uczące się języka polskiego za­prosiły na uroczysty koncert członków miejscowego Oddziału ZPB. Podobne spotka­nie odbyło się również w szkole w Nowijankach.
***
W przededniu rocznicy zakończenia II wojny światowej w Szczuczynie odbyło się spo­tkanie z pułkownikiem dypl. Markiem Szymańskim, Attache Obrony Wojskowej i Lotni­czej w Ambasadzie RP w Mińsku. W rozmowie wzięli udział delegaci Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Po spotkaniu wszyscy na nim obecni złożyli kwiaty na grobach poległych żołnierzy i ofice­rów polskich.
***
14 maja w Domu ZPB odbył się konkurs krasomówczy o tematyce krajoznawczej. 12 uczestników wystąpiło w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i starsze. W młodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Juliana Szyrma ze szkoły nr 16, II - Renata Zaleska (Centrum Twórczości), III - Grażyna Kopacz z Brzozówki. Zwyciężcy starszej grupy: I miejsce - Julia Teresani (Brzozówka), II - Oksana Gomza (szkoła nr 16), III - Katarzyna Surkont (Brzozówka). Anastazja Łapko specjalnie dla konkursu na jeden dzień zwolniła się ze szpitala. Wszyscy uczestnicy pokazali wysoki poziom znajomości języka ojczystego, a organizatorem konkursu wystąpiła Polska Macierz Szkolna. Obecny był konsul Andrzej Dąbrowski. Część artystyczną wypełnił zespół pod kierownictwem Ireny Kiedyk. Zwycięzcy, uczestnicy oraz nauczyciele otrzymali atrakcyjne nagrody, upominki i słodycze. 
***
15 maja w Lidzie gościła polska telewizja z Białegostoku, celem przyjazdu której było nagranie audycji do programu "Łączy nas Polska" w mieście oraz w niedalekim Krupowie.
***
15 maja w szkole muzycznej wystąpiły polskie zespoły dziecięce, kierowane przez Annę Mickiewicz oraz Irenę Kiedyk, matkę i córkę. Wesołe piosenki w wykonaniu przedszkolaków pani Anny podbiły serca zebranych, natomiast wychowankowie pani Ireny zademonstrowały wysoki kunszt artystyczny. Tak trzymać i dalej!
***
15 maja wszyscy chętni mogli wysłuchać w kościele farnym koncertu muzyki starodawnej XVI i XVII wieków w wykonaniu chóru studentów Lidzkiego Studium Muzycznego. 
***
W sobotę 28 maja ks. bp Aleksander Kaszkiewicz podczas Mszy św. w gro­dzieńskiej bazylice katedralnej o godz. 11.00. udzielił sakramentu kapłaństwa trzem diakonom, wychowankom Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Nowymi kapłanami, którzy po­mnożyli szeregi diecezjalnego prezbite­rium są: ks. Walery Abroszka (Nowy Dwór), ks. Paweł Stwoł (Kiemieliszki) i ks. Andrzej Znosko (Brzozówka).
Uroczystość zgromadziła w katedrze rodziny neoprezbiterów, liczne grono kapłanów i wiernych. W niedzielę 29 maja ks. Walery i ks. Paweł odprawili swe Msze prymicyjne w rodzinnych parafiach; prymicja ks. Andrzeja w Brzozówce miała miejsce 5 czerwca.
***
29 maja w Domu ZPB odbył się tradycyjny Konkurs Piosenki Estradowej "Malwy". Dwie młode lidzianki - Weronika Tumielewicz i Grażyna Komincz zajęły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsca, a w nagrodę dostały zaproszenia na warsztaty estradowe i udział w międzynarodowym konkursie "Malwy" w sierpniu br.
***
29 maja po raz pierwszy od wielu lat zabrzmiały dzwony, na razie tylko elektroniczne, w lidzkiej farze.
***
29 maja w auli College`u Pedagogicznego odbyło się uroczyste zakończenie polskiego roku szkolnego. Tu zebrała się młodzież i dzieci uczące się języka polskiego jako przedmiotu oraz fakultatywnie. Brzmiały polskie pieśni i wiersze. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki, słodycze i nagrody. Pod patronatem TKPZL nauką języka ojczystego objęto 250 dzieci.
***
W niedzielę 29 maja o godz. 12.00 w parafii Przemienienia Pańskiego w Wa­wiórce swą pierwszą Mszę św. w rodzin­nej parafii odprawi ks. Andrzej Roubo. Ks. Andrzej jest pierwszym kapłanem Zakonu Kanoników Regularnych pochodzącym z Grodzieńszczyzny. Formację duchową i teologiczną wiedzę wymaganą do kapłań­stwa zdobywał w Seminarium w Krako­wie. W Krakowie też, w sobotę 21 maja otrzymał święcenia z rąk ks. bpa Anto­niego Długosza, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Neoprezbiterowi, ks. Andrzejowi składamy najserdeczniejsze życzenia owocnej i radosnej służby Bogu i lu­dziom!
***
W sobotę 4 czerwca w parafii św. Piotra i Pawła w Iwju, w czasie Mszy św. o godz. 11.00, dk. Oleg Szpieć otrzymał z rąk ks. bpa Aleksandra świę­cenia kapłańskie. Ks. Oleg jest pierw­szym kapłanem Towarzystwa Chrystu­sowego dla Polonii Zagranicznej pocho­dzącym z naszej Diecezji. Wśród go­ści na święceniach byli obecni: ks. Zbi­gniew Rakiej, wikariusz generalny i ks. Ryszard Szymanik, rektor Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
***
W niedzielę 5 czerwca parafia św. Stanisława, biskupa i męczennika w Lacku świętowała setną rocznicę swej świąty­ni. Na prośbę ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza uroczystościom przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko, który tego dnia przebywał w naszej Diecezji z racji Mszy św. prymicyjnej swego byłego para­fianina, ks. Andrzeja Znosko (Brzozówka). On też podczas Mszy św. wygłosił okolicz­nościową homilię i udzielił sakramentu bierzmowania 58 parafianom. Na zakoń­czenie Mszy św, z racji pierwszej niedzieli miesiąca, odbyła się procesja euchary­styczna, a na koniec ks. bp Antoni poświęcił pomnik na grobie ks. Józefa Szkopa - bu­downiczego kościoła, ufundowany przez parafię.
Parafia w Lacku należy do jednych z najstarszych w Diecezji: powstała w 1424 roku. Posiadała kolejno 2 kościoły drew­niane. Aktualny, murowany, w stylu neogotyckim wybudowali parafianie z ks. Józefem Szkopem. W Lacku pracowali kolejno w tym kościele: ks. Hilary Daniłłowicz, ks. Alfons Borowski (zamordo­wany w Lidzie 10 marca 1943 r.), ks. Kazimierz Szaniawski. Od 1956 roku, decyzją władz komunistycznych kościół pozostawał zamknięty. Dopiero w 1984 r. zaczął dojeżdżać z Kamionki z kapłańską posługą ks. Józef Grasewicz i ks. Ryszard Jakubiec. W 1990 r. osiadł na stałe w Lacku ks. Ernest Budyń, sercanin. Wraz z rezydującym proboszczem parafia rozpoczęła normalne życie: duszpasterstwo, remonty. Na terenie parafii powstała nowa kaplica pw. Pod­wyższenia Krzyża Św. w Ambielowcach. Od zeszłego roku w Lacku pracuje ks. Paweł Astukiewicz, który jest jednocze­śnie profesorem WSD w Grodnie.

 

* * *

 

W 2004 roku ukazała się książka Ryszarda Krasnodębskiego, lidzianina, p.t. O NAPRAWĘ PARLAMENTARYZMU RZECZYPOSPOLITEJ; przedmowę napisał Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.
Rozprawa kieruje uwagę Czytelnika na wadliwe aspekty centralizacji, upartyjnienie instytucji państwa i omawia pewne dość radykalne propozycje nieodzowne do ich usunięcia, a zarazem do zwiększenia poczucia odpowiedzialności nie tylko polityków, lecz także gremiów przedstawicielskich, na przykład Sejmu.
Rozważone są w książce dwa systemy - szkolnictwa i służby zdrowia, ukazując fałszywe podstawy, na których są ufundowane i szkicując zarazem właściwe przesłanki ich prawidłowego funkcjonowania.
Rozprawa nie wymienia żadnego polityka z nazwiska ani nazw partii politycznych stwarzając tym samym dobrą płaszczyznę wyzbytą inwektyw, do podejmowania dyskusji o różnorodnych problemach. Dzięki temu ma znaczenie nie tylko aktualne, lecz także przyszłościowe.
Książkę można zamówić telefonicznie:
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, (071) 785-90-50. Cena zł 15 (stron 150).

Rok wcześniej Ryszard Krasnodębski opublikował książkę p.t ABRAHAM I MELCHIZEDEK. ŚWITANIE, o której wspomnieliśmy w jednym z numerów Ziemi Lidzkiej. W tej książce autor spogląda na wydarzenia biblijne, w których uczestniczyli bohaterowie tytułowi, oczami współczesnego człowieka i odkrywa w ich rozmowach, w sposobie myślenia i w działaniu zaczątki myślenia charakterystyczne współcześnie, a w szczególności w poezji, w sztuce i w nauce. Nasze myślenie religijne zaś jest w oczywisty sposób kontynuacją ich pojmowania wiary.
Recenzja książki napisana przez siostrę Ewę JJezierską OSU i opublikowana w Ruchu Liturgicznym i Biblijnym (Nr 2, 2004) kończy się słowami: Opowieść, przypowieść Ryszarda Krasnodębskiego[...] jest niezwykle pouczająca i prawdziwie piękna. Dodajmy: nie jest to książka ściśle teologiczna, wnosi bowiem element przeżyć autora inspirowanych lekturą Biblii.
Książkę można zamówić telefonicznie:
Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich, Kraków (012) 267-53-92 Cena zł 32
(twarda oprawa, ilustrował Paweł Jaszczuk, stron 256).

Ruch Biblijny i Liturgiczny 2(2004)
RYSZARD KRASNODĘBSKI, Abraham i Melchizedek. Świtanie, Kraków 2003, 256 s.
Opowieść Ryszarda Krasnodębskiego zatytułowana Abraham i Mel­chizedek. Świtanie jest refleksją nad zdarzeniami z życia Abrahama i jego ludu, a zarazem jest to refleksja nad życiem każdego człowieka, także współczesnego. Opowieść ta pisana jest częściowo wierszem, częściowo prozą. Nie jest więc typową powieścią.
Treść opowieści - czy, jak ją nazywa autor, przypowieści - opiera się na Biblii, na zawartych w niej opisach wędrówki Abrahama i jego ludu ku pustyni Negeb, potem ku ziemi egipskiej, na opisach walk z Asyryjczykami, spotkań z Melchizedekiem, zawarcia przymierza, ofiary Izaaka. Ale opowieść ta nie jest komentarzem do tych zdarzeń - ona wykracza poza biblijny opis uzupełniając go, dopowiadając to, czego święta księga nie zawiera, o czym nie mówi. Jest więc ta opowieść pod względem treści swego rodzaju apokryfem. Mamy w nim niezwykle piękne opisy rozmów Abrahama z Melchizedekiem: "Gdy odkryli w sobie wzajemnie tego samego ducha prawdy dzięki gestom, przemilczeniom chroniącym przed półprawdami, dzięki opowieściom o zdarzeniach widzial­nych i przeżywanych, o ludziach bliskich i dalekich, ich przyjaźń utrwaliła się i pozwoliła odkryć w swoich sercach zakątki dotąd nieznane i nieprzeczuwalne, zacisza ciepła promieniującego ku temu, który oto siedział twarzą w twarz" (s. 13-14). "Do chwili, w której odkryli przed sobą wzajemnie swoje najtajniej­sze i najdroższe tajemnice, sądzili, że są w nich osamotnieni. Czy może być coś doskonalszego niż spotkanie, jakiego byli uczestnikami sprawcami w ludzkim sensie? Czyż można nie uwierzyć, że Bóg w tych początkach, Bóg Jedyny, popchnął obu mężów łagodnie, lecz stanowczo, ku sobie?" (s. 40).
W opowieści mamy ukazaną także wewnętrzna przemianę Abraha­ma, jego dojście do przyjęcia istnienia Boga jedynego, Boga stworzyciela - i przekazanie tego zrozumienia ludowi.
Od strony literackiej opowieść Ryszarda Krasnodębskiego jest pięknie napisanym utworem, napisanym językiem poetyckim - zbliżonym do języka Romana Brandtstaettera -językiem nieomal filozoficznym, bogatym w neo­logizmy językowe. Ofiarę Izaaka przedstawia jako wyraz wewnętrznego zatrwożenia Abrahama, by syn nie przesłaniał mu Boga Jedynego: "Cóż warte są moje słowa o Bogu Stworzycielu głoszone mojemu ludowi, jeżeli mój syn Izaak przesłania mi mojego Boga?... Bóg żąda ode mnie ofiary. Bóg Jedyny i Najwyższy - ponad wszystkimi bogami" (s. 218). "Umysł [Abraha­ma] wahał się między rozumieniem wyroków Boga, a niezrozumieniem ich najgłębszej tajemniczych przyczyn" (s. 219). "Bóg tak chce, a więc człowiek nie może nie poddać się Jego woli, a jednocześnie poddanie się owo jest aktem wolności, [...] wolności przez Boga darowanej" (s. 232).
Opowieść kończy rozważanie na tle wiersza Cypriana Norwida o "Świę­tości - słowa", słowa Biblii oraz obrazu z martwą naturą Paula Cezanne'a i słów Raniera Marii Rilki. Malarstwo Cezanne'a i wypowiedź Rilkiego są, zdaniem piszącego, echem wiary Abrahama, ponieważ "odkrywa niewi­dzialne piękno w widzialnych rzeczach, a poza światem piękna niewidzialną świętość" (s. 251-251) . Dialog malarza i pisarza zdaje się być echem roz­mów, jakie toczyli Abraham i Melchizedek. Natomiast "każdy wers Księgi Świętej [na której opiera się opowieść], każde jej słowo jest splotem bo-skości i człowieczeństwa... splotem, w którym niekiedy nie można odróżnić głosu Boga od głosu człowieka... w którym Bóg ukazuje swoją wszechmoc, a wydaje się, że i bezsilność i swoja wyrozumiałość" (s. 255).
Opowieść Ryszarda Krasnodębskiego jest rzeczywiście przypowieścią, gdyż opisując (prawie rysując) postać Abrahama, jego przemyślenia, zmagania, modlitwy, postępowanie chce powiedzieć, że życie człowieka, każdego człowieka, jest podobne do Abrahamowego. Dlatego każdy czło­wiek ma poszukiwać Boga, przeżywać życie szukając jego sensu, w sposób podobny do Abrahama; bowiem Bóg Jedyny, Bóg Abrahama jest Bogiem także każdego człowieka.
Opowieść, przypowieść Ryszarda Krasnodębskiego nie jest łatwą w czy­taniu, ale jest niezwykle pouczająca i prawdziwie piękna.
Wrocław s. EWA J. JEZIERSKA OSU

 


??????.???????