Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach

 

Już podczas in­auguracji ponty­fikatu Jana Paw­ła II watykańscy ob­serwatorzy podkreślali, że nowy papież jest człowiekiem zachowującym się w sposób niekonwen­cjonalny. Nie dość, że z okien Bazyliki św. Piotra przemówił w nietypowych języ­kach (m.in. po polsku, litewsku, ukraińsku, węgiersku, czesku itd.), to jeszcze zamiast zasiąść w fo­telu ustawionym przed ołtarzem, by przyjąć od kardyna­łów przysięgę wierności, odmówił, tłuma­cząc: "Chcę przyjąć swoich braci na stojąco...".
Jan Paweł II był pierwszym po ponad 450 latach papieżem nie-Włochem; pierwszym papieżem słowianinem. Jego ponad 26-letni okres służby w Kościele powszechnym okazał się trzecim, co do długości w dziejach Kościoła i naj­dłuższym pontyfikatem w XX stuleciu.
Jedyny, który w momencie wy­boru uprawiał kilka dyscyplin sportu. Dziennikarze watykaniści zwracali również uwagę, że Jan Paweł II przybył na konklawe praktycznie z pustą kieszenią, co było swego rodzaju ewene­mentem w kardynalskim gro­nie.
Jan Paweł II zaskakiwał przez każdy kolejny miesiąc; każdy następny rok swojego
pontyfikatu. Lista dziedzin, którymi papież z Polski rodem zajmo­wał się jako pierwszy w histo­rii papiestwa, znacznie się do dzisiaj wydłużyła.
Ma na swoim koncie wiele innych rekordów. Wiążą się one przede wszystkim z podróżami. Spędził w drodze w sumie ponad 2,5 roku! W ciągu 25 lat pontyfikatu odwiedził 130 krajów (w nie­których był kilkakrotnie ); odbył po­nad 200 podróży zagranicznych. Był w 902 miejscowo­ściach (tylko na terenie Włoch w 259); wy­głaszając łącznie 2.382 ofi­cjalnych przemówień.
Ogólny czas pobytu poza Watykanem i rezy­dencją w Castel Gandolfo - 822 dni. W samym Rzymie przeprowadził 308 wizytacji, na­wiedzając łącznie 318 parafii na 333 istniejące w Wiecznym Mieście.
Przeli­czając podróże papieskie na kilometry, można obrazo­wo powiedzieć, że Jan Paweł II więcej niż 26 razy okrążył Ziemię lub inaczej - ponadtrzykrotnie przebył odległość między Ziemią a Księży­cem. Najdłuższą, jeśli chodzi o ilość przebytych kilome­trów (prawie 50 tys.!) była 32. zagraniczna podróż papieża w 1986 roku na Daleki Wschód i do Oceanii.
Dla porównania - Paweł VI (1963-78) pierwszy biskup Rzymu, który zaczął podróżo­wać poza Europę, odbył zaled­wie 9 podróży zagranicznych, odwiedzając 19 państw, łącznie z tymi, w których zatrzymał się na krótko w ramach międzylądowań.
Jan Paweł II jest również rekordzistą, jeśli chodzi o ilość wiernych, przychodzą­cych z nim na spotkania. 18 sierpnia 2002 roku podczas Mszy św. odprawionej przez Pa­pieża na krakowskich Błoniach padł rekord Europy. Zgromadziło się tam wówczas prawie 2,5 mln wiernych. Jeśli chodzi o świat, palmę pierw­szeństwa pod tym względem dzierżą Filipińczycy. W 1995 roku na placu stolicy tego kra­ju Manili zebrało się ponad 4 miliony wiernych. Było to najliczniejsze zgromadzenie ludzi w jednym miejscu w hi­storii świata.
Jan Paweł II w ciągu 25 lat swojej posługi dał Kościołowi 1343 bło­gosławionych i 482 ka­nonizowanych. Większość wyniesionych przez niego na ołta­rze to męczennicy za wiarę. W historii Kościo­ła zapisze się na pewno beatyfi­kacja z 11 marca 2001 roku. Papież wyniósł wówczas na ołta­rze 233 kapłanów zamęczonych w Walencji i okolicach.
Pontyfikat był jednocześnie rekordowym, i to pod wieloma względami. Oto dane statystyczne dotyczące całego pontyfikatu Jana Pawła II:


SZAFARZ SAKRAMENTÓW


Konsekrowanych biskupów - 321, (pierwszym z nich był kard. Franciszek Macharski. Z polskich biskupów sakrę z rąk Jana Pawła II przyjęło 17 człon­ków episkopatu oraz 12 hierarchów o polskich korzeniach za granicą (w tym 9 w Kurii Rzymskiej). Święcenia kapłańskie - 46 obrzędów. Liczba wyświęconych kapłanów - 2.125 Do powyższej liczby należy jeszcze dodać 685 księży wyświęconych przez niego jeszcze w Krakowie.
Mianowani kardynałowie - 232
Jan Paweł II odnowił 2/3 składu światowego episkopatu, który dzisiaj liczy przeszło 4,5 tys. biskupów. Jest wśród nich 115 biskupów polskich, z których 10 już zmarło.


DOKUMENTY


Encykliki -14, Adhortacje apostolskie -15, Konstytucje apostolskie - 11, Listy apostolskie - 45
Dokumenty w formie motu proprio -30 oraz tysiące listów papieskich. Oryginalnym pomysłem Jana Pawła II były jego listy otwarte do różnych śro­dowisk: rodzin (2.02.1994), dzieci w Roku Rodziny (13.12.1994), kobiet (29.06.1995), artystów (4.04.1999), osób w po­deszłym wieku (1.10.1999).


AUDIENCJE, SPOTKANIA Z POLITYKAMI


Środowe audiencje -1.165, (liczba pielgrzymów na nich wynosi 17,7 mln). Oficjalne wizyty głów państw - 38; inne audien­cje i spotkania z nimi (prezydenci, królowie, książęta i inni) - 738; audiencje i wizyty szefów rządów - 246


DYPLOMACJA


Gdy Jan Paweł II obejmował swój urząd, Stolica Apostolska utrzymywała stosun­ki dyplomatyczne z 96 krajami, obecnie jest ich 174, jak również z Unią Euro­pejską i Zakonem Maltańskim oraz szczególne stosunki z Federacją Rosyjską i Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Ponadto Stolica Apostolska lub Państwo Miasta Watykanu ma status członka sta­łego obserwatora w ponad 40 organiza­cjach międzynarodowych, regionalnych, między lub pozarządowych.


INNE INICJATYWY


Światowe Dni Młodzieży - obchodzo­ne od 1986 r. (w przygotowaniu pozo­stawił XX Dzień Młodzieży w Kolonii, sierpień 2005 r.).
Światowy Dzień Chorego - od 1993 r. (obchodzony 11 lutego, co roku w in­nym sanktuarium maryjnym i na innym kontynencie).
Dzień Osób Konsekrowanych - od 1997 r. (2 lutego).
Lata szczególne. 25.03.1983 r. - 22. 04.1984 r.: Rok Odkupienia (z okazji 1950. rocznicy ukrzyżowania i zmar­twychwstania Pana Jezusa). 7.06.1987 r. -15.08.1988 r. - Rok Ma­ryjny, 26.12.1993 r. - 30.11.1994 r. - Rok Rodziny, 24.12.1999 r. - 6.01.2001 r. cały Kościół obchodził Wielki Jubile­usz Roku Świętego, 16.10.2002 r. - 31. 10.2003 r. - Rok Różańca; od 17.10.2004 r. trwa Rok Eucharystii.


ŚWIATOWE DNI


Kontynuował inicjatywy poprzedników: Dzień Pokoju - 1 stycznia (od 1968); Środków Społecznego Przekazu (od 1967 - różne terminy, najczęściej w maju); Modlitw o Powołania Kapłańskie (od 1964, najpierw II, potem IV Niedzie­la Wielkanocna) i ustanowione jeszcze przez Piusa XI w 1929 r. Niedziele Misyjne (październik) Światowe Dni Migranta i Uchodźcy, (od 1972 r.)
Jan Paweł II również zwoływał co dwa-trzy lata zgromadzenia Synodu Bisku­pów. Dotychczas odbyło się 10 posie­dzeń zwyczajnych, z których Jan Paweł II zwołał i przewodniczył 6, dwa nad­zwyczajne (1 w obecnym pontyfikacie) oraz 7 specjalnych i jedno partykularne - wszystkie ostatnie z inicjatywy Papieża-Polaka. Owocem większości tych zgromadzeń są adhortacje apostolskie.

 

??????.???????