Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Witamy uczestnik ó w IV Ś wiatowego Zjazdu Lidzian.

Stoisz ci ą gle przed oczami

Miasto moich m ł odych dni

Chocia ż w sercu mam t ę sknot ę

Cho ć ł za cz ę sto oko l ś ni

Cho ć mine ł o ju ż tak wiele

Od przesz ł o ś ci tamtej lat

Ci ą gle stoi w moich oczach
Niezatarty Lidy kszta ł t.

 

Na IV Zjazd Lidzian.

Jak wicher czas leci.

By ł zjazd pierwszy, min ął trzeci.

Na ten czwarty czekali

I o tym co si ę przez ten czas u nas zmieni ł o,wspominali.

Wiele si ę zmieni ł o w dobr ą i gorsz ą stron ę .

Ja wspomne w ma ł ej skali i opowiem one.

Regina by ł a Lidziank ą ,

Jest ju ż Warszawiank ą .

Teraz delegatka zjazdu czwartego,

By ł a wsp ół organizatork ą zjazdu trzeciego.

Delegaci zjazd ó w minionych mieli nadziej ę ,

ż e ko ś ci ół pijarski zwr ó c ą w ł a ś cicielom.

Tym czasem dosta ł si ę ten budynek naszym przyjacielom,

Zamiast tego, aby prawos ł awni ojcowie byli sprawiedliwo ś ci wzorem,

Zabrali ko ś ci ół Pijar ó w i obr ó cili prawos ł awnym soborem.

Nie wszyscy Lidzianie na zjazd potrafili przyjecha ć ,

Z r óż nych powod ó w musieli podr óż y zaniecha ć .

Wielu z nich czcigodnych Pan B ó g powo ł a ł do siebie,

Jestem pewna, ż e ich dusze s ą w niebie.

Cho ć by przez to, ż e Polsk ę i Lid ę kochali,

Wzruszaj ą ce ś liczne s ł owa o Lidzie pisali.

Polak ó w mieszkaj ą cych w Lidzie jak mogli wspierali.

Gdy za Ojczyzn ę by ł a u tych ludzi troska,

Ich do tego prowadzi ł a r ę ka Boska.

Za sprawiedliwo ść te ż by ł a trwoga,

Dlatego, ż e naprawd ę musieli szczerze kocha ć Pana Boga.

Wszystkim go ś ciom, co na zjazd przyjechali,

ż ycz ę dobrobytu, a w Lidzie jak najmilszego pobytu.

ż eby byli zdrowi i wytrwali,

I na kolejny dziesi ą ty zjazd do Lidy przyjechali.

Leokadia Karol, Pierwomajsk k/Lidy.

IV Ś wiatowy Zjazd Lidzian.

Program.

16 maja (czwartek).

18.00. - przyjazd, kolacja, zakwaterowanie - hotel "Lida".

17 maja (pi ą tek).

9.00. - pielgrzymka na groby ż o ł nierzy Armii Krajowej - zbi ó rka przy hotelu "Lida".

15.00. - program Towarzystwa Bia ł oruskiej Mowy - ma ł a sala Pa ł acu Kultury.

18 maja (sobota).

9.30. - spotkania wg. zainteresowa ń - zbi ó rka przy hotelu "Lida".

- lekarze,

- absolwenci gimnazium im. K.Chodkiewicza,

- nauczyciele,

- kombatanci,

- I Lidzka Dru ż yna Harcerska im. W.Pileckiego,

- redakcja "Ziemia Lidzka".

15.00. - walne zebranie uczestnik ó w - Pa ł ac Kultury.

18.00. - koncert zespo ł u "Kresowacy" i orkiestry "Mariola".

19 maja (niedziela).

10.00 - 10.30 - msze ś w. w ko ś cio ł acha Farnym i na S ł obudce.

16.00.- wyjazd na ognisko nad Niemen - hotel "Lida"

20 maja (poniedzia ł ek).

8.00. - wycieczka Nowogr ó dek, Mir, Nie ś wie ż - hotel "Lida".

21 maja (wtorek).

7.00. - wycieczka do Wilna - hotel "Lida".

22 maja ( ś roda).

13.30. - po ż egnanie, odjazd - hotel "Lida".

 

Wyżywienie.(restauracja "Lida")

ś niadanie - 8.00.-8.45.

obiad - 13.30.-14.30.

kolacja - 19.00.-19.45.

Biuro Informacyjne czynne w hotelu "Lida" w godz. 8.00. - 20.00.

Uwaga! Wy ż ywienie, wyjazd na wycieczki i ognisko wyłą cznie wg. talonów.

??????.???????