Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

"Dziś dzie ń Wielkanocny, Chrystus zmartwychwstaje, nam, bracia Polacy, przyk ł ad z siebie daje."

Przeżywamy z rado ś ci ą Paschę Jezusa Chrystusa, który - ubiczowany, cierniem ukoronowany, wzgardzony, doprowadzony na ukrzyżowanie, przybity do krzyża i zabity jak z łoczyńca - powsta ł z martwych. Mocą pochodzącą od Jego Boskiej Osoby i natury wezwał ze ś mierci Sw ą ludzką naturę i wyszed ł zwyci ę ski z grobu, w blasku Swej chwały.

Chrystus zmartwychwsta ł y żyje pośród nas. Nie lękajmy się . To On kieruje wydarzeniami ludzkiej historii, aby zrealizowa ł a si ę wola Ojca Niebieskiego i Jego wielki plan zbawienia. Chrystus zmartwychwsta ł y siedzi teraz w Niebie na Swoim tronie chwa ł y po prawicy Ojca. Wszystko jest mu poddane. Wszyscy Jego wrogowie zostan ą upokorzeni i zwyciężeni u podnóżku stóp Jego.

Nie pozwólmy się zniechęcić chwilowym tryumfem zła i grzechu. Niech nas nie zasmuca, ż e aktualnie zwyci ęż a w ś wiecie uporczywe odrzucanie Boga, bunt przeciw Jego Prawu miłości. Niech paschalna radość będzie większa niż wszelkie ludzkie obawy i smutki.

Żyjmy zawsze w rado ś ci i w niewzruszonej nadziei, oczekując na powrót Chrystusa w chwale.

Redakcja.

 

Idziesz ku nam, Jezu, wy ł aniasz si ę z mroku,

S ł yszymy ju ż blisko odg ł os Twoich krok ó w.

Ju ż z ciemno ś ci ś wiata ś wiat ł o si ę wy ł ania,

Obraz Mi ł osierdzia, posta ć ukochana.

Marek Skwarnicki

??????.???????