Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

LIDA
W dniu 31 maja br. odbyło się spotkanie lidzkich Polaków z ambasadorem RP na Białorusi, prof. Elżbietą Smułkową i konsulem generalnym RP Krzysztofem Dłużewskim. O spotkaniu tym napiszemy w następnym numerze. Na­stępnie ambasador oraz konsul spotkali się w węższym gronie z członkami za­rządów TKPZL i lidzkiego Oddziału ZPB.
***
W Lidzie, w dniu 4 czerwca gościł prof. dr hab. Tomasz Strzembosz, kiero­wnik Samodzielnej Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP oraz jego współ­pracownik dr Krzysztof Jasiewicz. Czło­nek Zarządu TKPZL, Aleksander Sie-mionow oprowadzał gości po miejscu wiecznego spoczynku i ostatniego boju ppłk. Macieja Kalenkiewicza - "Kotwi­czą".
***
W święto Bożego Ciała, 5 czerwca w parafii na Słobódce odbyła się proceja, która przeszła ulicami Słobódki. Była to, jak  dotychczas  najliczniejsza  procesja
Bożego Ciała na Ziemi Lidzkiej.
**
W lipcu zespół lidzkiego Oddziału ZPB, "Przyjaciele" występował na III Festiwalu Polskiej Piosenki w Siemiatyczach.
***
W dniu 15 VIII grób swojego ojca, ppłk, Macieja Kalenkiewicza - "Kotwi­czą" w Surkontach odwiedziły córki owe­go legendarnego komendanta Nowogró­dzkiego Okręgu AK. Panie Agnieszka i Danuta złożyły kwiaty i zapaliły świece. Z okazji 50-tej rocznicy śmierci ppłk. "Kotwiczą", do Surkont przyjechali rów­nież w dniu 21 sierpnia przedstawiciele TKPZL i Klubu Kombatantów AK z Lidy, składając na cmentarzu partyzanckim kwiaty. Pamięć 21 sierpnia 1944 r. jest w Lidzie wciąż żywą.
***
Do Lidy przybyła grupa kombatan­tów Nowogródzkiego Okręgu AK z Pol­ski. Na spotkanie, które odbyło się w dniu 24 sierpnia, zaproszono członków lidzkiego Klubu AK i lidzkiego Oddziału ZPB. Przedstawiciele TKPZL zaproszenia nie otrzymali.
***
Już po raz drugi lidzka druł-arnia wydrukowała nasz kwartalnik. Chociaż kosztowało nas to drogo, ale cieszymy się, że kolejny numer "Ziemi Lidzkiej" ukazał się w Lidzie. Specjalne podziękowania należą się pani Tatianie przyjmują­cej w drukarni nasze zamówienie. Bez jej pomocy oraz fachowej pomocy Tadeusza Czarnousa z "Lidzkiej Gazety" 14 Nr "Ziemi Lidzkiej" nie ukazałby się tak szybko.
***
W Lidzie odbyła się obwodowa kon­ferencja Białoruskiego Frontu Narodo­wego. Podczas jej trwania jeden z ak­tywistów BFN bardzo obraźiiwie wyraził się o Polakach na Białorusi (była to stara teoria, mówiąca, że Polaków tutaj nie ma). Nim przedstawiciel TKPZL zdążył zabrać głos w obronie Polaków, sami członkowie BFN usadzili na miejsce swo­jego niefortunnego mówcę, potępiając zdecydowanie jego niemądrą wypowiedź. Wdzięczni jesteśmy za to przedstawicielowi BFN z Mińska i prezesowi Towarzyst­wa Białoruskiej Mowy w Lidzie, Michasiowi Miernikowi.
***
W dniu 1 IX br. w szkole Nr 16 odbyły się pierwsze zajęcia w I polskiej klasie, liczącej 13 uczniów. Wychowawczynią klasy jest Swietłana Fijaś. Dzieciom i ro­dzicom Redakcja życzy wytrwałości i po­wodzenia.
***
11 IX TKPZL wraz z Białoruskim Frontem Narodowym obchodziło 480. rocznicę bitwy pod Orszą (nieoficjalne święto wojska białoruskiego). Podczas uroczystości wygłoszono okolicznościo­we referaty, a całość uświetnił wspólny koncert, w którym brały udział dzieci z zespołu "Jutrzenka", prowadzonego przez Weronikę Kuryło, zescół ludowy z Liceum Muzycznego oraz wystąpił bia­łoruski bard, grający na gitarze Sergiej Czerniak. Dodajmy, że była to już druga impreza rocznicowa, organizowana wspólnie przez TKPZL i BEN. W kwiet­niu bowiem obydwie organizacje obcho­dziły razem 200. rocznicę Insurekcji Koś­ciuszkowskiej.
***
Obchody kolejnej rocznicy TKPZL zorganizowało w dniu 18 IX. Była to 55. rocznica smutnej daty 17 września 1939 r. Referat okolicznościowy wygłosiła Jani­na Maciuk. Nie brakowało również wspomniep starszych mieszkańców Lidy. Na koniec z koncertem pieśni wojsko­wych wystąpił zespół "Kresowiacy".
***
W dniu 2 X lidzianie witali ks. Hen­ryka Jabłońskiego z Konwaliszek, który został wyznaczony na proboszcza organi­zującej się parafii na osiedlu Rybinowskiego (za koszarami 77 p. piech.). Jest to już czwarta parafia rzymskokatolicka za-rejestrowrjia w Lidzie. W tym roku, na wiosnę powstała również parafia w osied­lu Maładiożnyj, gdzie buduje się także kaplica, a proboszczuje jej ks. Stanisław Pacyna. Parafia na Rybinowskiego pozo­staje pod szczególną opieką TKPZL.
***
Od 3 X rozpoczęły się zorganizowane przez TKPZL kursy języka dla doros­łych, prowadzone przez niestrudzoną Weronikę Kuryło. Kurs odbywa się w ka­żdy poniedziałek i środę od godz. 18 w Domu Twórczości Uczniów.
***
Z inicjatywy TKPZL i Galerii Miejs­kiej w Lidzie otwarta została wystawa fotografii "Wizyta Jana Pawła II w Po­lsce w 1991 r." oraz ekspozycja współczes­nego plakatu polskiego. Otwarcie wystwa uświetnił koncert pieśni religijnej w wy­konaniu zespołu "Kresowiacy".
***
Z nieoficjalną wizytą, w dniu 1 XI przebywał w Lidzie nowo mianowany konsul generalny RP w Grodnie, Marian Maszkiewicz. Przedstawiciele TKPZL i ZPB wraz z gościem zapalili znicze na Starym Cmentarzu parafialnym. Odbyły się również rozmowy z zarządami ZPB i TKPZL. Konsul Maszkiewicz odwiedził również ks. dziekana Stanisława Rójka, z którym przeprowadził długą, kilkugo­dzinną rozmowę.
***
W okresie świąt Wszystkich Świętych TKPZL wystawiło krzyż za wsią Ogrodniki (w kierunku na Lipniszki), gdzie we wrześniu 1939 r. sowieci rozstrzelali trzech polskich oficerów. Do dzisiaj nie ustalono tożsamości zamordowanych, a sama mogiła jest raczej symboliczna, ponieważ już po wojnie, przy kopaniu w tym miejscu dołu pod kabel telefonicz­ny, rozrzucono szczątki ofiar wokół gro­bu. Na mogile stanął metalowy krzyż.
***
W dniach 2-8 XI w Lidzie przebywała delegacja z Koszalina na czele z Gabrielą Cwojdzińską, prezeską koszalińskiego Oddziału "Wspólnoty Polskiej". Odbyły się liczne spotkania z miejscowymi Pola­kami oraz władzami miasta. Goście zor­ganizowali również kurs dla nauczycieli. Lidzki Oddział ZPB otrzymał w darze antenę satelitarną, którą dla celów dydaktycznych zamocowano na szkole Nr 16.
***
Obchody podwójnego święta zorgani­zowało TKPZL w dni u 13 XI - były to 76. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę i 3. rocznica powstania Towarzystwa. Wyniki niespełna miesię­cznej, ale poważnej pracy, zaprezentowa­ły w montażu słowno-muzycznym przed­szkolaki z grupy uczącej się języka pol­skiego pod kierunkiem Ireny Wojtkiewicz. Drugą część świątecznego programu wypełniły występy zespołu "Gudzki Har­monik".
***
W tym samym dniu, w lidzkiej farze odprawiono po raz pierwszy w świątyni Mszę św. w obrządku unickim, na co zgodę dat ks. dziekan Stanisław Rójek. Parafia unicka w Lidzie reaktywowała się po 157 latach, w czerwcu br. Liturgię odprawiano dotyczczas w wynajętych pomieszczeniach, m.in. w Lice­um Muzycznym.
***
W okresie 14-18 XI w Lidzie przebywała delegacja z Lublina w składzie: Krzysztof Gembura, szef Komisji Rewizyjnej lubelskiego Oddziału "Wspólnoty Polskiej", będący jed­nocześnie kierownikiem wyprawy, Andrzej Wasilewski, zastępca dyrektora Wydziału Ku­ltury, Turystyki i Sportu Urzędu Wojewódz­kiego w Lublinie, Zbigniew Wysocki, skarbnik lubelskiej "Wspólnoty Polskiej" oraz student IV roku ekonomiki UMCS, Szymon Patyra. Goście zorganizowali na miejscu kurs turys­tyczny oraz zwiedzili Ziemię Lidzką i Nieśwież wraz z okolicami w celu wytyczenia szlaków turystycznych. Prawdopodobnie wyjazd ten zaowowuje publikacją krajoznawczą.
***
Tradycją stało się już, że na spotkania TKPZL przychodzą uczniowie, uczący się ję­zyka polskiego, by wykazać się swoimi umieję­tnościami. Tak było też w dniu 20 XI, gdy z recytacjami wystąpiły dzieci ze szkoły Nr 7, a krótką inscenizację wystawili uczniowie szkoły Nr 15.
***
SZCZUCZYN
W czerwcu kolejna grupa kombatantów Września 1939 r. (tym razem 20 osób), po­chodzących z powiatu szczuczyńskiego otrzy­mała w Szczuczynie z rąk pani ambasador RP w Mińsku medale "Za udział w Wojnie Obron­nej 19139 r.". Na miejscowym cmentarzu katolickim pani ambasador złożyła kwiaty na kwaterach: żołnierzy AK i poległych w wojnie 1918-1921. Następnie prof. Elżbieta Smułko-wa zwiedziła parafialny kościół pw. św. Teresy oraz zabudowania byłego klasztoru Pijarów, gdzie w XVIII-XIX w. mieściła się słynna szkoła pijarska. Potem odbyło się spotkanie z miejscowymi Polakami, podczas którego pani ambasador odpowiadała na zadawane pytania.
W tym samym miesiącu w Szczuczynie odbyły się Międzynarodowe Targi "Szczuczyn - Wiosna 1994", na których nie zabrakło znanych polskich firm. Na Targach ekspono­wano artykuły spożywcze i przemysłowe.
***
Działający w Szczuczynie polski zespół artystyczny "Promień", kierowany przez Ed­warda Hajdukiewicza dał uroczyste koncerty w Nowym Dworze i Górnofelu z okazji 200. rocznicy Powstania Kościuszkowskiego.
***
Już po raz drugi w Szczuczynie i Nowo­gródku, na zaproszenie TKPZL przybyli ucze-
ni z Polskiej Akademii Nauk. 36 naukowców występowało tym razem na konferencji poświęconej ogrodom botanicznym.
***
BERDÓWKA
W lipcu TKPZL wraz z Ruchem "Świat­ło-Życie" z Torunia zorganizowało trzytygod­niowe spotkania modlitewne dla młodzieży.
***
ŻYRMUNY
Działające tutaj Koło ZPB zostało prze­kształcone w samodzielny Oddział związku Polaków i liczy obecnie 80 członków. Prezesem nowoutworzonego Oddziału jest Krystyna Żulego.
***
Iwje
W podiwjewskim lesie Stoniewicze, znana choreografka z USA, Tamar Rogoff, której rodzina pochodziła z Iwja i w dniu 11 maja 1942 r. została rozstrzelana wraz z 2500 iwjewskimi Żydami w Stoniewiczach, wystawiła niezwykle wzruszające i malownicze przed­stawienie plenerowe pt. "Projekt Iwje - życie i śmierć małego miasteczka", obrazujące sceny z życia i zagłady tutejszych Żydów. Przed­stawienia odbywały się w dniach 28 VII-7 VIII w Stoniewiczach. Ostatnie, nieco okrojone przedstawienie wystawiono w Lidzie przy po­mniku zamordowanych 8 V 1942 r. Żydów lidzkich. W przedstawieniu obok profesjonal­nych aktorów z USA, Litwy i Estonii, brali udział amatorzy - mieszkańcy Lidy i Iwja. O spektaklu piszemy dokładniej na łamach niniejszego numeru.
***
KOŁDYCZEWO k. BARANOWICZ
W dniu 26 czerwca przypadła 50. rocznica likwidacji przez hitlerowców obozu zagłady wKołdyczewie. W obozie, wiatach 1941-1944 zamordowano w bestialski sposób ok. 22 ty­siące ludzi, przede wszystkim Żydów i Pola­ków z okolic Baranowicz i Nowogródka. Tutaj również w samochodach-komorach gazowych zginęło sześciu księży katolickich, m.in. za­służony dziekan z Mira, ks. Antoni Mackiewicz. W tą tragiczną rocznicę, Klub Polski w Baranowiczach zorganizował uroczyste ob­chody. Przy grobie-pomniku na terenie byłego obozu zgromadzili się przedstawiciele miejs­cowych  władz,  organizacji  kombatanckich i byli więźniowie. Na uroczystości przybyli także ambasadorzy Polski i Izraela. Odpra­wiona została katolicka Msza św., natomiast ksiądz prawosławny oraz rabin odmówili oko­licznościowe modlitwy za pomordowanych. Klub Polski w Baranowiczach ufundował pol­skojęzyczną tablicę pamiątkową, a obok niej organizacje białoruskie z Baranowicz ufun­dowały tablicę białoruskojęzyczną. Obydwie tablice zostały poświęcone i wmurowane na miejscu masowej mogiły ofiar kołdyczewskie-go obozu w Pogorzelcu. Tam też ustawiono krzyż. Modlitwy odprawiono również w Horodyszczu, gdzie znajdują się dwie mogiły pomordowanych w Kołdyczewie - jedna na na skraju starego cmentarza, a druga koło cerkwi. Podniosłe i bolesne uroczystości zjednoczyły w smutku trzy narodowości.
***
BARANOWICZE
W dniu 29 X Polacy w Baranowiczach obchodzili swoje wielkie święto. Tego dnia uroczyście otwarty został Dom Polski - dar Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". W ot­warciu uczestniczyła delegacja lidzkich Pola­ków.
***
ŁAZDUNY k. IWJA
Przez lipcowy, upalny tydzień ta parafialna wieś była miejscem spotkania młodzieży róż­nych wyznań. W owym specyficznym tygodniu kultury chrześcijańskiej uczestniczyli młodzi ludzie z Polski, Francji, Niemiec, Rosji, Litwy i Łotwy. Przez cały tydzień w miejscowym kościele odprawiano nabożeństwa, a obok kościoła, dzięki pomocy kołchozu w Łazdunach, przygotowano scenę, na której przybyła młodzież śpiewała, tańczyła i dyskutowała. Inicjatorem tego spotkania był ks. Marian Iljaszewicz.
***
BORUNY
W dniu 28 VIII członkowie TKPZL oraz zespołu"Kresowiacy" zorganizowali pielgrzy­mkę do Sanktuarium M. B. Boruńskiej w Bo­ranach, gdzie zostali zaproszeni przez probo­szcza tamtejszej parafii, ks. Henryka Bogu-szewskiego. Pielgrzymka przypadła na dzień odpustu w boruńskim kościele. Na święto przybyli także wierni z Krewa, Holszan, Dzier-żyńska (Kojdanowa), Smorgoni, Ostrowca, Mołodeczna, Mińska, Rostowa, Wilna, Lwo­wa, Bydgoszczy, Warszawy i Australii. Przy­był również nasz dawny ks. Jan, pracujący przed kilku laty w naszej parafii na Słobódce, a obecnie będący duszpasterzem w Oszmianie. Przywiózł ze sobą 10 dzieci na rowerach. W uroczystościach uczestniczył również prezes Fundacji im. T. Goniewicza, Józef Adamski wraz z przedstawicielami lubelskiego Radia i Telewizji. Najliczniejsza pielgrzymka przyby­ła z Oszmiany i liczyła ponad 200 osób. W trakcie odpustu odbywały się liczne występy zespołów, śpiewających pieśni o tematyce reli­gijnej, ale oczywiście poza konkurencją był nasz wspaniały zespół "Kresowiacy", pomi­mo, że tego dnia uszczuplony był o jednego z muzyków. Obecny kościół w Boranach po­chodzi z 1691 r. i jest przykładem baroku wileńskiego. O jego historii oraz o dziejach cudownego obrazu M. B. Boruńskiej jeszcze kiedyś napiszemy.
***
NOWOGRÓDEK
W mieście tym powstało Światowe Zjed­noczenie Nowogródzian, grupujące byłych i obecnych mieszkańców Nowogródka oraz województwa nowogródzkiego. W zebraniu założycielskim uczestniczył także miejscowy dziekan katolicki, ks. Antoni Dziemianko. Organizacja będzie m.in. wydawać własne pu­blikacje oraz fundować stypendia dla zdolniej­szej młodzieży.
***
Po raz drugi odbyły się już w lipcu "Spot­kania nad Świtezią", na które przybyli mickiewiczolodzy z Białorusi i Polski, działający w ramach Komitetu Pamięci im. A. Mickiewicza, a zajmujący się twórczością i miejscami związanymi z życiem Wieszcza. Uczestnicy konferencji tym razem, oprócz tematów poru­szanych z przygotowaniem się Nowogródczyzny do obchodów 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, m.in. mówiono o postępie prac nad odrodzeniem dawnego Szlaku Mickiewi­czowskiego - prof. Borys Klejn, wielki orędo­wnik tej akcji, zdobywa środki na odbudowę tego szlaku nawet w USA. Zajmowano się również kwestią obchodów 200. rocznicy In­surekcji Kościuszkowskiej, przypadającej w tym roku. Po obradach naukowych, uczest­nicy "Spotkań" mieli możność odbycia rów­nież wycieczki krajoznawczej Szlakiem Mic­kiewicza, podczas której zwiedzili Zaosie - mi­ejsce urodzenia Wieszcza - Świteź, Nowo­gródek, a że część Szlaku znajduje się na terenie Ziemi Lidzkiej, odwiedzili także Lidę, gdzie witali ich prezes TKPZL, Aleksander Kołyszko oraz prezes Towarzystwa Mowy Białoruskiej, Michaś Mielnik. W Lidzie goście mogli ugasić pragnienie miejscowym, słynnym piwem. Zwiedzali także samo miasto, a ich droga wiodła dalej do Bolciennik, gdzie znaj­dował się majątek Puttkamerów i gdzie swoich dni dożyła Maryla Wereszczakówna hrabina Puttkamerowa. W pobliskich Bieniakoniach została pochowana, a jej grób zachował się na przykościelnym cmentarzu. Po stronach Ma­ryli gości oprowadzał Michał Wołosewicz - strażnik pamięci o miłości Mickiewicza do Maryli i zarazem poeta, naukowcy, pełni wra­żeń, po zwiedzeniu Grodna, wyjechali do Pol­ski.
***
Na wiosnę tego roku, nad Świtezia, miejs­cowe leśnictwo w barbarzyński sposób ścięło historyczny, potężny Dąb Mickiewicza. Zbro­dni ekologicznej dokonano bez konsultacji z naukowcami, mimo że już dwa lata temu grupa uczonych z Polski dokonała pomiarów drzewa i przeprowadziła wstępne prace kon­serwacyjne. Leśnictwo zasłaniało się bezpie­czeństwem kąpiących się w Świlezi osób i ar­gumentowało, że już swego czasu jedno z drzew przywaliło dwie osoby. Jednak Dąb Mickiewicza był zdrowy i oddalony od wody. Wystarczyło przeprowadzić odpowiednie pra­ce i ogrodzić go. Dumni ze swego dzieła leśnicy, żyjący jeszcze kategoriami minionych czasów, posadzili "w zamian" trzy młode dębczaki, a pień dawnego dębu-patriarchy zalali betonem. Według tradycji pod owym starożytnym dębem lubiał odpoczywać Mic­kiewicz, jemu też zadedykował kilka utworów. Jeszcze dawniejsze przekazy mówią, że do dębu przybywała okoliczna ludność z ikonami, by odprawiać pod nim nabożeństwa. Cała ta sprawa jest kolejnym przykładem dzikiej bez­myślności, jakiej przykładów spotykało się wiele i jeszcze spotyka się na Białorusi.
***
MIR
Na początku lipca odbyła się tutaj miła uroczystość. Wiceminister kultury Tadeusz Polak, sam pochodzący zresztą z Nowogród­ka, wręczył w imieniu UNESCO nagrodę EUROPA NOSTRA, przyznaną białoruskim konserwatorom mirskiego zamku Radziwił­łów. Nagroda ma nie tylko wymiar prestiżowy, ale wiąże się z nią także dofinansowanie pro­wadzonych od dwudziestu lat prac rekonstru­kcyjnych na zamku, na sumę 250 tysięcy dolarów. UNESCO przejęło również patronat nad tym jednym z najpiękniejszych obiektów zabytkowych na Białorusi. W Mirze trwa również odbudowa katolickiego kościoła, ufundowanego w XVI w. przez ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła - "Sierotkę". Już teraz, pomimo trwającego remontu, odprawiana jest tutaj jedna Msza św. w niedzielę. W miastecz­ku działa też Koło ZPB.
***
GRODNO
W dniu 23 września obchodziliśmy 45. urodziny naszego, grodzieńskiego biskupa, JE ks. Aleksandra Kaszkiwicza. Ksiądz biskup urodził się w Ejszyszkach, które do 1939 r. należały do powiatu lidzkiego, z tego powodu możemy go uważać za naszego krajana. Do­piero po ukończeniu służby wojskowej, ks. Kaszkiewicz uzyskał prawo wstępu1 do Semi­narium Duchownego w Kownie. Nauka nie była łatwa, odbywała się w języku litewskim. Święcenia kapłańskie uzyskał 30 maja 1976 r. Zgodnie z decyzją swojego biskupa, przez pierwsze pięć lat swojego kapłaństwa pracował w głębi Litwy, w Poniewieżu, gdzie głosił kazania po litewsku. W 1982 r. otrzymał nominację na proboszcza polskiej parafii w Wilnie, w kościele Św. Ducha. Tu prze­prowadził pierwszy od 100 lat remont tej pięknej, barokowej świątyni, jedynej w Wilnie, gdzie wszystkie nabożeństwa odbywają się tylko w języku polskim. W dniu 14 kwietnia 1991 r. wileńscy parafianie ks. Aleksandra zostali powiadomieni o decyzji papieża Jana Pawła II, który nominował ich proboszcza na biskupa diecezji grodzieńskiej, której duszpasterzuje JE ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz do dzisiaj. Z okazji urodzin naszego pasterza, Redakcja oraz wierni z Ziemi Lidzkiej życzą księdzu biskupowi wszelkich łask Bożych oraz 100 lat życia.
***
W dniach 6-7 X w Grodnie odbyła się IV Konferencja poświęcona działalności AK na Białorusi. Oprócz referatów, w tym dziewięciu z Polski, w kuluarach można było zakupić również literaturę historyczną, poświęconą te­mu tematowi. Kolejna już konferencja z pew­nością poszerzyła wiedzę o AK, organizacji, która wzbudza wciąż wiele kontrowersji na Białorusi
***
MIŃSK
W ambasadzie RP w Mińsku, w dniu 26 X odbyło się spotkanie działaczy polskich z terenu Białorusi z ministrem spraw zagrani­cznych RP, Andrzejem Olechowskim. Z Lidy na spotkanie przybyły dwie osoby.
***
LUBLIN
Po raz kolejny w ramach akcji kolonijnej "Lato z Fundacją" do podlubelskiej Dąbrowy przybyły dzieci z Lidy i okolic, jedna grupa pochodziła z Brzozówki, druga zaś z Lidy i okolicznych wsi. Na koloniach zorganizowa­nych przez Fundację Pomocy Szkołom Pol­skim na Wschodzie, dzieci uczyły się polskich wierszy, piosenek i tańców, zwiedzały Lublin i okolice. Należy stwierdzić, że nasze dzieci wyróżniały się na organizowanych konkur­sach: grupa z Brzozówki wygrała konkurs "Wiedzy o Polsce", zorganizowany w ramach koncertu grup kolonijnych, zaproszonych przez Fundację, natomiast lidzianka wybrana została Wicemiss kolonii w Dąbrowie. Dzieci z Lidy zostały obdarowane również słodycza­mi, które zorganizowała dla nich Krystyna Romer-Patyra, członkini lubelskiego Koła Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. Odbyło się również miłe pożegnanie grupy kolonijnej z Li­dy, podczas którego dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. W pożegnaniu uczestniczyli również członkowie lubelskiego Koła Klubu. Dzieci z Lidy i Brzozówki wypo­czywały również w tym roku w Pile, Koszali­nie, Ustce i Słupsku. Zarząd TKPZL składa serdeczne podziękowanie organizatorom ko­lonii dla naszych dzieci.
***
RADOM
W sierpniu mieszkańcy Radomia mogli podziwiać wystawę malarstwa Czesława Kołyszki, lidzianina studiującego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa, we­dług naszych informacji, cieszyła się dużym uznaniem zwiedzających, wśród których nie zabrakło również lidzian żyjących obecnie w Radomiu. Warto nadmienić, że była to w ogóle pierwsza, autorska wystawa prac Czesława Kołyszki, który wespółpracuje rów­nież z naszą Redakcją
***
WARSZAWA
W dniu 18 września odbyło się w Domu Polonii I Walne Zebranie Klubu Przyjaoiół Ziemi Lidzkiej. uczestniczyło w nim 31 osób, reprezentujących środowiska lidzian z całej Polski. Na zebraniu dokonano wyborów Za­rządu oraz przegłosowano decyzję o przenie­sieniu Zarządu Krajowego do Lublina. Preze­sem Zarządu Krajowego wybrany został Ro­bert Kuwałek, redaktor odpowiedzialny "Zie­mi Lidzkiej", wiceprezesem Helena Ozonkowa z Warszawy, pozostałymi członkami Zarządu są: Helena Grzejda z Wrocławia, Krystyna Romer-Patyra z Lublina, Halina Rekiel z Lub­lina, Ryszard Kozubowski z Gdańska i Win­centy Jakubowski z Olsztyna. W chwili obec­nej Klub posiada następujące Koła terenowe: Wrocław, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Olsztyn i Gorzów Wielkopolski, a w organizacji Słupsk i Szczecin. Klub stawia sobie przede wszystkim za główny cel współpracę i pomoc dla wszyst­kich środowisk polskich w Ziemi Lidzkiej, zbieranie materiałów historycznych dotyczą­cych Ziemi Lidzkiej, wspieranie wydawania naszego czasopisma, jak również i innych lidzkich publikacji oraz integrację lidzian roz­sianych po całej Polsce. Na naszych łamach pragniemy publikować cyklicznie informacje odziaialności Klubu, jak również prezentować osiągnięcia poszczególnych Kół terenowych. Zachęcamy wszystkich chętnych do współpra­cy z nami.

??????.???????