Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Drodzy Lidzianie!

Przy Towarzystwie Stypendialnym Adama Mickiewicza powstała Sekcja Ziemi Lidzkiej. Zarząd powołał do kierowania jej działalnością cztery osoby: Marię Macewicz-Gołubkow, Ryszarda Krasnodębskiego, Marię Urbańską i Marię Besler. Wszystkie są dawnymi miesz­kańcami Lidy. W przyszłości zastanowimy się nad formą wyboru władz Sekcji. Prosimy o sugestie w tym kierunku. Pragniemy włączyć się w realizację celów statutowych Towarzystwa, sformułowanych w załączonej ulotce.
Apelujemy do wszystkich dawnych mieszkańców Li­dy i Ziemi Lidzkiej o wpisywanie się na członków Towarzy­stwa i odnotowanie na deklaracji odpowiedniej intencji, a mianowicie, by składka stypendialna była przeznaczo­na przede wszystkim dla stypendysty pochodzącego z Ziemi Lidzkiej.
Wymogiem statutowym jest podpisanie przynajmniej jednorocznego zobowiązania: 50 tys. złotych miesięcznie składka stypendialna i 5 tys. składka członkowska. Za­rząd Towarzystwa podpisuje notarialnie poświadczone zobowiązanie, że będzie utrzymywać stypendystę przez cały okres studiów. Zrozumiałe jest więc, jak ważną rzeczą jest regularne i terminowe uiszczanie składek. W działalności Towarzystwa konieczna jest stabilność finansowa, a pożądany pewien fundusz rezerwowy. Pro­simy o deklarowanie składek na okres dłuższy niż jeden rok, jeżeli to możliwe, bądź składek wyższych niż statuto­wa. Przyjmiemy również z radością deklaracje podpisane zespołowo, przez dwie, trzy lub więcej osób.
Towarzystwo zamierza wydawać, na razie trzy razy w roku, Biuletyn Informacyjny zawierający spis człon­ków, informacje o stanie finansów, o udzielonych stypen­diach etc. Pierwszy numer ukaże się pod koniec 1992 r. i zostanie rozesłany do wszystkich członków Towarzystwa.
Wierzymy, że nasz apel znajdzie szeroki oddźwięk wśród Lidzian, których losy rozrzuciły po całej Polsce i poza jej granicami. Towarzystwo zamierza przyznać stypendium (stypendia) w następnym roku akademickim na studia polonistyczne. Informacja o ufundowaniu sty­pendium winna być przekazana - naszym adresatem będzie Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej przede wszystkim - do końca lutego 1993 r.
Pierwszy Światowy Zjazd Lidzian w Lidzie, zorgani­zowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidz­kiej w maju 1992 r., był wielkim przeżyciem dla tych, którzy się tam urodzili i zachowali w pamięci i w sercach wspomnienia z dziecinnych i młodzieńczych lat. Uchwałą uczestników Zjazdu postanowiono zorganizować kolejny zjazd w 1993 r. Przyznanie stypendium (stypendiów) w czasie przyszłego Zjazdu byłoby wyrazem naszej wdzię­czności za tak cenną o nas pamięć, jaką okazali obecni mieszkańcy Lidy.
Mamy obecnie dwóch stypendystów. Jeden pochodzi z Wołkowyska i jest studentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, drugi - z Brzozówki nad Niemnem, rozpo­czął studia na Politechnice Wrocławskiej. Byłoby rzeczą pożądaną, żeby nasi stypendyści podjęli studia w innych miastach. Dlatego też Lidzian związanych z wyższymi uczelniami prosimy o ewentualne pośredniczenie w umie­szczeniu w swojej uczelni przyszłego stypendysty. Oczeku­jemy takiej wiadomości.
List ten wysyłamy do wszystkich tych, którzy zostali zamieszczeni w spisie, jaki otrzymaliśmy w czasie Zjazdu w Lidzie, a także do tych, których adresy znamy z różnych źródeł. Także do tych, którzy są już członkami Towarzy­stwa. Prosimy o propagowanie naszego apelu.
Kończymy ten list hasłem:

KAŻDY LIDZIANIN FUNDATOREM STYPENDIUM DLA LIDZIANINA!
Łączymy serdeczne pozdrowienia!

Ps. Będziemy wdzięczni za przysłanie nam wszelkich znanych Państwu adresów dawnych mieszkańców Lidy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

??????.???????