Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Nasza kronika

 

We wrześniu ubiegłego roku grupa młodzieży z Lubli­na (członkowie Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna) pracowała przez tydzień (8-15 IX 1990) na starym cmentarzu rzymsko-katolickim w Lidzie, gdzie przep­rowadzano roboty inwentaryzacyjne przy najstarszych zabytkowych nagrobkach. Podobne prace grupa ta pod przewodnictwem historyka sztuki, doktoranta Dariusza Sladeckiego wykonywała wcześniej na cmentarzu w No­wogródku.


***


23 września 1990 roku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza lidzkiego oddziału ZPB. Obecni na niej byli poseł na Sejm RP, Jan Plater-Gajewski i prezeska Klubu Lidzian w Warszawie p. Cecylia Krasicka. Podczas zebrania wytyczono zadania na przysz­ły rok oraz wybrano nowy Zarząd Oddziału. Prezesem został pan Jan Michałowicz, kierownik działu przyrzą­dów kontrolno-pomiarowych w lidzkiej fabryce farb i lakierów, członek KPZR, żonaty, ojciec dwojga dzieci.


***


W październiku gościliśmy w Lidzie rodzinę ostat­niego dowódcy Nowogródzkiego Okręgu AK ppłk. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza". Na spotkanie z mieszkańca­mi Lidy przyjechała żona "Kotwicza" - pani Irena Kalenkiewiczowa wraz z córkami Danutą i Agnieszką z mężami. Goście odwiedzili grób męża i ojca w Surkontach, gdzie poległ 21 sierpnia 1944 roku w walce z oddziałami sowieckimi. W Lidzie odbyło się natomiast spotkanie z miejscowymi Polakami.


***


W dniach 27-30 listopada 1990 roku gościła w Li­dzie 40-osobowa grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Wilna i byłych Kresów Wschodnich z prezesem prof. Dr Tadeuszem Gasztoldem na czele. Goście zwie­dzili Lidę, Nowogródek, Wilno i Oszmianę. Odbyło się spotkanie z Zarządem Oddziału ZPB w Lidzie, na któ­rym przyjaciele z Polski przekazali lidzianom w da­rze maszynę do pisania oraz książki. Przy okazji omówiono program współpracy na przyszły rok.


***


Już po raz drugi zostały zorganizowane kursy ję­zyka polskiego dla dorosłych. Dużą pomoc w ich orga­nizacji okazało Kuratorium Oświaty w Łomży, skąd przyjechały nauczycielki.


***


Po raz pierwszy od 50 lat zorganizowano legalnie w Lidzie naukę religii w kościołach. W kościele farnym katechizacją objęto ok. 200 dzieci, a w kościele parafialnym na Słobódce ok. 300. Na katechezę przy­chodzą także ludzie dorośli.


***


Kościół farny zorganizował dla lidzkich dzieci dwie pielgrzymki do Ostrej Bramy. Nasze pociechy miały możliwość uczestnictwa w nabożeństwach i przy okazji zwiedziły polskie zabytki Wilna. Dużą pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki okazała p. Maria Burakiewicz.


***


Władze miejskie Lidy dały pozwolenie na budowę kościoła na Słobódce. Nowy kościół stanie niedaleko starego, przy ul. Gorkiego. Pozwolono także na budowę przy kościele domu katechetycznego dla dzieci i młodzieży.


***


Wznowił swoją działalność Klub Miłośników Kultury Polskiej im. A.Mickiewicza. Bazą Klubu stał się zespół muzyczno-wokalny "Kresowiacy", którym kieruje p. Anna Komincz. Zespół ten w dniu 2 grudnia 1990 ro­ku zaprezentował mieszkańcom Lidy przedstawienie pt. "Z dymem pożarów", na które złożyły się pieśni i wiersze legionowe. W kilka dni później, 8 grudnia ten sam program oklaskiwali mieszkańcy pobliskiej wsi Chodziuki. W sierpniu i wrześniu zespół wystąpił w Trokach i Ejszyszkach na Litwie z przedstawieniem pt. "Katyń".


***


Oddział lidzki Związku Polaków na Bia­łorusi serdecznie pozdrawia wszystkich swoich członków i sympatyków, a także roda­ków w ZSRR i w Kraju oraz Polaków rozrzuconych po całym świecie i życzy w Nowym Roku zdrowia, szczęścia oraz obfitych łask Bo­żych i jedności.


***


Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowe­go Roku lidzki Oddział ZPB zorganizował ca­ły szereg uroczystości. 24 grudnia obchodzo­no pod pomnikiem Mickiewicza jego imieniny. Przy okazji łamano się opłatkiem i recyto­wano wiersze. 30 grudnia Kółko języka pol­skiego prowadzone przez p. Werę Kuryło przedstawiło Jasełka. 1 stycznia 1991 roku zorganizowano choinkę dla dzieci uczących się języka polskiego, podczas której rozdawano prezenty.


***


Z Jasełkami wystąpił również w Lidzie zespół państwa Kominczów. W ostatnim dniu 1990 roku członkowie zespołu chodzili po domach jako kolędnicy.


***


3-12 I 1991 roku grupa 10 dzieci z Lidy wraz z nauczycielką p. Jadwigą Witukiewicz przebywała na zimowym wypoczynku w Krężnicy Jarej k. Lublina. Dzieci rozlokowane były wśród rodzin, u których spędzały letnie wakacje. O ich pobycie w Polsce piszemy w środku numeru.


***


20-28 I 1991 roku na koncertach w Polsce przebywał zespół "Kresowiacy", zaproszony przez Polski Związek Katolicko-Społeczny i p. posła na Sejm RP Ryszarda Gajewskiego z Lublina.

 

??????.???????