Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Koło ZPB w Gudach

 

Minął już ponad rok, odkąd w Gudach pod Lidą działa Koło ZPB. Pows­tało ono w maju 1989 roku, jeszcze jako Koło Polskiego Stowarzysze­nia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza. Organizacyjnie podlega ono Oddziałowi ZPB w Lidzie. Do dzisiaj działa w nim tylko garstka ludzi - dokładnie 30 osób, ale mogą się poszczycić oni dużymi osiąg­nięciami. Już pierwsi członkowie Koła postanowili położyć główny nacisk na zorganizowanie nauczania języka polskiego dla miejscowych dzieci. W marcu 1989 roku na ręce dyrektorów szkół Bielewickiej i Sporkowskiej rodzice złożyli 46 podań z prośbą o nauczanie 74 dzieci języka polskiego. Należy zwrócić uwagę na to, że wśród rdzennej ludności okolicznych wsi, Polacy stanowią ponad 90% ogółu mieszkańców. Sprawa organizacji nauczania języka ojczystego powiodła się: w ubiegłym roku szkolnym, w szkołach tych jezyka polskiego uczyło się ponad 80 dzieci. Największe sukcesy w nauczaniu notuje się w szkole Bielewickiej, gdzie nauczycielką jest pani Teresa Korejwo.

Dzięki pomocy białostockiego czasopisma pt. "Kontrasty", nasze Koło zdołało wysłać w ubiegłym roku na kolonie letnie do Polski dziesię­cioro dzieci z wyżej wymienionych szkół. "Kontrasty" pomogły również skompletować podręczniki dla polskich klas. Po ogłoszeniu na ich łamach apelu z prośbą o nadsyłanie książek, z Polski przysłano tak wiele paczek z różnymi podręcznikami i książeczkami dla dzieci, że Koło w Gudach częścią darów podzieliło się ze szkołami w Pierwszomajsku (Narbuttowo), Dzitrykach i Krupowie, aby i w tych miejscowościach dzieci chętne do nauki języka polskiego miały pomoce naukowe. Literaturę piękną skupiono w trzech biblioteczkach, przeznaczonych dla szkół. W końcu maja ubiegłego roku został zorganizowany koncert dzieci - uczniów kółka języka polskiego, działającego przy lidzkim Domu Pionierów. Również w tym roku, we wsi Gudy, dzieci z kółka ję­zykowego przygotowały koncert na zakończenie roku szkolnego. Wystę­powali wtedy uczniowie z miejscowej, Bielewickiej szkoły. Pomimo szczupłego programu nauczania, opartego na zasadzie fakultatywnej, dzieci zaprezentowały dość wysoki poziom wykonania polskich piosenek, bajek i wierszyków. Dla ich rodziców i dziadków była to uroczysta chwila, gdy z ust swoich pociech mogli usłyszeć, po raz pierwszy po tak długiej przerwie, swobodne, przez nikogo nie skrępowane, słowo polskie. W drugiej części tego koncertu wystąpiły dzieci z ka­tolickiego chóru, działającego przy kościele Najświętszej Marii Pan­ny w Wilnie. Planujemy zorganizować wycieczkę do Wilna dla dzieci, uczących się w kółku języka polskiego, by z pomocą Fundacji Kultury Polskiej w Wilnie mogły poznać zabytki i piękno prastarego grodu, bliskiego sercu wielu pokoleń Polaków. W tym roku siedmioro dzieci, uczniów z naszych szkół, wyjechało na kolonie letnie do Polski. Kilkunastu chłopców spędziło wakacje na obozach harcerskich, zorganizowanych przez harcerzy z Polski.

Dobrze wiemy, że nauczanie języka polskiego w szkole, to nie tylko sprawa kilku nauczycieli lecz także stały problem naszego Koła. Koło brało czynny udział w budowie pomnika Adama Mickiewicza w Lidzie. Zebraliśmy 190 rubli, a w fundament pomnika zostały włożone kamienie z naszych pól, by pan Adam czuł się bezpiecznie na swoim cokole. Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika dzieci złożyły koszyczek kwiatów w imieniu naszego Koła.

Nie zapominamy o najbardziej dostępnym dla nas czasopiśmie, jakim jest "Kurier Wileński". Na rok 1990 zaprenumerowano w Gudach 38 eg­zemplarzy tej gazety. Mieszkańcy wsi Gudy zawsze są zapraszani na wszystkie imprezy i koncerty polskie, organizowane w Lidzie. Podo­bne możliwości mają Polacy z sąsiednich osiedli np. Wierzch Lidy, Małejkowszozyzny i Owsiadowa, ponieważ właśnie w tych miejscowościach mieszkają członkowie Koła. Nie zawsze warunki życia na wsi pozwalają na aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Związek, ale chętni często mają możliwość podziwiania polskiej pio­senki, zobaczenia piękna polskich strojów naródowych i ludowych, posłuchania aktualnych i interesujących relacji na spotkaniach.

Stanisław Uszakiewicz - Prezes Koła w Gudach

 

??????.???????