Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Nasza kronika

 

W dniach 21-24 czerwca 1990 roku, dru­żyna naszego oddziału ZPB uczestniczy­ła w II Zlocie Turystycznym Polaków na Litwie. Miss Zlotu została wybrana lidzianka - Ania Chrul.

 

8 lipca br. w Trokach na Litwie, goś­cił na występach Polski Zespół Polklorystyczny z Lidy. Widzowie mogli obej­rzeć przedstawienie pt. "Katyń". Wiel­kie brawa za ten spektakl należą się kierowniczce zespołu pani Annie Komińcz.

 

Już drugi rok nauczyciele z Lidy uczestniczą w kursie metodycznym, organi­zowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 120-osobowa grupa nauczycieli z Białorusi (w tym 7 osób z Lidy i rejonu lidzkiego), Li­twy, Łotwy, Ukrainy i Kazachstanu nie tylko poszerzyła swoje umiejętności w zakresie znajomości języka polskiego, ale także zwiedziła Częstochowę, Kra­ków, Kazimierz Dolny, Puławy i Nałęczów.

 

Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskie­go Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie­go zaprosiła na swoje dwa turnusy oś­miu lidzian. Wykładom z historii Polski oraz kultury i języka polskiego towa­rzyszyły interesujące spotkania m.in. z prof. Zdzisławem Najderem, przewodni­czącym Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, reżyserem Krzysztofem Zanussim, dziennikarzami i wieloma innymi, znanymi nie tylko w Polsce oso­bami.

 

20-osobowa grupa młodzieży z Lidy i okolic spędziła cały sierpień na obozie instruktorskim dla harcerzy na Turbaczu k. Nowego Targu. Program pobytu przewi­dywał ćwiczenia harcerskie, wycieczki górskie, wspaniałe podróże po Polsce, połączone ze zwiedzaniem Krakowa, Wadowic, Warszawy, Lublina i Szczecinka oraz z wypoczynkiem na Pomorzu. Ponadto grupie tej zapewniono spotkania z inte­resującymi ludźmi i zwiedzanie muzeów na Podhalu.

 

Inna grupa lidzkiej młodzieży przebywa­ła, na zaproszenie polskich harcerzy, bawiących wcześniej w Lidzie, w ich obozach letnich w województwach gdańs­kim i olsztyńskim. Z tego wypoczynku i przy okazji nauki skorzystało 22 dziewcząt i chłopców. Grupa ta zdobyła podczas wyjazdu pierwsze nominacje harcerskie.

 

Dzięki staraniom Fundacji Pomocy Szko­łom Polskim w ZSRR im.T.Goniewicza grupa 38 dzieci z polskich rodzin z Li­dy poznała życie rodzinne swoich rówie­śników w Krężnicy Jarej i Niedrzwicy Kościelnej k. Lublina. Oprócz ciekawych wycieczek po okolicach Lublina i wesołych imprez, dzieci mogły lepiej nau­czyć się języka polskiego, obcując z rówieśnikami i ich rodzinami z Polski. Zorganizowane zostało również ognisko dla polskich grup, które przyjechały z Białorusi na letni wypoczynek do Pol­ski. Impreza ta miała miejsce w Wąwolnicy k. Nałęczowa. Podczas niej dzieci mogły się spotkać z przedstawicielami Fundacji, od których otrzymały drobne prezenty.

 

Ogółem w tym roku, lidzki oddział ZPB zorganizował letni odpoczynek w Polsce dla 160 dzieci. 70 miejsc przydzielił dla Lidy Zarząd Główny ZPB. Nasze dzieci wypoczywały również na koloniach w Toruniu, Choszcznie (woj. Gorzowskie) i w Mońkach (woj. Białostockie).

 

Poszukują

Pan Piotr Gordziejko z Wielkiej Bryta­nii poszukuje swoich krewnych lub wiadomości o nich. W 1939 roku cała rodzina zamieszkiwała pod adresem: Leśniczówka, Lida, woj. nowogródzkie. Po wkroczeniu wojsk sowieckich cała rodzina została prawdopodobnie zesłana na Syberię. Jeżeli ktoś posiada informacje na ten temat, prosimy o kontakt z Zarządem.

 

W ubiegłym roku po raz pierwszy została wysłana z Białorusi grupa młodzieży na pełne studia do Polski. W grupie tej było również 5 osób z Lidy i rejonu. W tym roku przez sito komisji miejskiej i obwodowej przeszło 6 kandydatów miasta na studia uniwersyteckie oraz 4 osoby na kurs trzyletni.

 

Podziękowanie

W Lidzie powstała pierwsza na Białoru­si Biblioteka Polska. Zaczęła ona pra­cę dzięki ofiarnej pomocy rodaków z Polski i Zachodu. Książki nadchodziły całymi strumieniami. Nie zawsze mogli my podziękować osobiście naszym ofiarodawcom. Dzisiaj, gdy powstała nasza gazeta, pragniemy przesłać im na jej ła­mach szczere Bóg zapłać. Natomiast mieszkańców Lidy zapraszany do czytania i poszerzania przez to swojej wiedzy. W Bibliotece, jednej z najbogatszych w zbiory na Białorusi, znajdziecię Państwo literaturę piękną, historyczną i naukową.

Zarząd

 

??????.???????