Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Słowo do Czytelnika

 

Szanowni mieszkańoy Lidy i Ziemi Lidzkiej! Drodzy rodacy! W latach 1936-1939 wydawany był w Lidzie miesięcznik zatytułowany "Ziemia Lidzka". Dzisiaj, po pięćdziesięcioletniej przerwie bierzecie do swoich rak gazet wydaną w języku ojczystym, która tytułem nawiązuje do dawnej, tej przedwojennej "Ziemi Lidzkiej". Oczywiście, czasy się zmieniają, więc i treść naszej gazety będzie nieco inna, ale przybierając tę starą nazwę, chcemy podkreślić to, że kontynuujemy kulturę i oświatę polską i jej dawne, dobre tradycje na Ziemi Lidzkiej, że stanowimy ciągłość naszego historycznego istnienia i trwa­nia na tych ziemiach. Jesteśmy tutaj z dziada pradziada i mamy prawo do mowy ojczystej, kultury, oświa­ty, historii i tradycji narodowej. Jest to podstawowe prawo każdego narodu i konieczne mu do jego ist­nienia i somookreślenia się, podobnie jak chleb i woda niezbędne są do istnienia każdego człowieka. Nasze czasopismo jest tylko pewną formą odrodzenia i przybliżenia rzeszom lidzkich Polaków narodowego słowa, tradycji i kultury i w ogóle polskości. Nie możemy całkowicie zastąpić tego wszystkiego, zwła­szcza zapotrzebowania na polskie słowo, ale chcemy pomóc w odrodzeniu narodowym Polakom, mieszkającym w Lidzie, w Ziemi Lidzkiej i na całej Grodzieńszczyźnie.

Wszyscy musimy nad tym pracować i to nie tylko od święta, ale i na codzień, starając się mówić po pol­sku, sięgając po polską książkę i gazetę, popierając polską oświatę na Białorusi i wreszcie kultywując narodowe tradycje i obyczaje. To nie kosztuje nic lub prawie nic, a w efekcie daje ogromną satysfakcję. W dzisiejszych czasach, często bardzo trudnych, wymagających od nas wszystkich poświęceń i wyborów, nie wystarczy mówić o sobie "Jestem Polakiem", ale trzeba to również udowodnić swoją postawą i czynami, całym swoim życiem.

Nasza redakcja chce pomagać wszystkim, nie tylko w odrodzeniu narodowym, ale również w poznaniu histori i kultury polskiej, przede wszystkim tu, w Lidzie i jej okolicach. Chcemy informować o naszych wspól­nych działaniach, zmierzającyoh do odnowy polskości. Pragniemy, by o obliczu "Ziemi Lidzkiej" decydowa­li wszyscy, a więc i czytelnicy. Mamy nadzieję, że zagościmy nie tylko w domach naszych czytelników, ale także i w ich sercach. Wspólnymi siłami możemy zdziałać wiele i dlatego musimy dać sobie wzajemnie szansę poznania się. Zrobiliśmy już dużo, ale przed nami wyrastają wciąż nowe problemy, wciąż potrzebu­jemy nowych ludzi do wspólnej pracy nad odrodzeniem narodowym. Zapraszamy więc do lektury i współpracy. Nikt za nas tego nie zrobi.

Redakcja

 

??????.???????